Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với SKT T1. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

SKT T1

SKT T1

Luyện toán

1 -Trung bình 7.00 - Tổng điểm 140

SKT T1 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-12 11:35:24

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi