Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Anonymous. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Anonymous

Anonymous
We are Anonymous\nWe are Legion\nWe do not forgive\nWe do not forget.\nYou cannot behead a snake without a head.

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 13:28:14
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 18:35:00
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 08:01:08
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 14:01:42
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:18:30

Luyện văn - Tiếng Việt

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 09:56:34
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 13:40:52
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 07:56:41
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:59:02
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:55:45
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:07:04
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 11:47:58
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 19:47:54
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 21:31:41
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 12:09:03
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 10:13:12
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 20:43:10
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 11:45:48
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 08:04:06
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 16:28:24
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-04 17:09:29
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-05-17 09:17:06
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:35:16
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 14:38:59
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:55:36
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:00:56
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 18:01:37
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 12:57:29
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 18:50:12
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 07:35:56
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 19:46:25
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 09:54:28
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 19:03:48
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 18:33:36
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 19:21:54
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 15:15:24
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:13:15
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:18:21
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 08:23:07

Luyện Tiếng Anh

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 10:32:41
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 10:33:40
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:22:47
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:04:40
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 13:21:31
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:10:00
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:14:09
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Mn Nn Oo Pp
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:17:27
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time! - Reading: an autobiography of Milly's family
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:20:14
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 18:21:14
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 20:30:28
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar __ Where's the ball? _ in/ on/ under
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:45:56
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:46:33
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four Phonics Qq, Rr, Ss, Tt, Uu
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 11:30:56
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 11:25:45
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 11:27:39
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 09:19:48
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 14:41:00
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 15:46:57
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 18:15:11
Anonymous đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 18:21:36

Điểm thi

Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-19 15:53:27
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 21:09:31
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-04 13:49:37
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-04 13:43:39
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-10 10:16:39
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-31 20:00:55
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:53:56
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-06 17:47:58
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-01 21:54:13
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-11 18:42:32
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 18:34:35
Anonymous làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-11 18:19:51