Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với shitbo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

shitbo
https://olm.vn/thanhvien/vuvannguyet a zai =))

Luyện toán

16 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1600

shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 15:52:18
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 14:06:24
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 16:19:41
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 11:48:15
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:06:29
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 15:35:08
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 14:00:58
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 15:52:02
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 14:08:46
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 21:00:18
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 15:42:15
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:25:59
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 14:41:08
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 14:23:50
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:13:01
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 11:50:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:30:22
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:40:10
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:55:02
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:27:17
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 16:49:19
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:31:15
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:32:56
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:34:33
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:35:46

Điểm thi

shitbo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:26:23
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:21:24
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:19:12
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 14:15:52
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 14:11:43
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-20 19:52:48