Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với shitbo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

shitbo
https://olm.vn/thanhvien/vuvannguyet a zai =))

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:27:17
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:30:22
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:40:10
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 15:55:02
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:31:15
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:32:56
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:34:33
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 14:35:46
shitbo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 16:49:19

Điểm thi

shitbo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:26:23
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:21:24
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 15:19:12
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-27 14:15:52
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-27 14:11:43
shitbo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-20 19:52:48