Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với shi nit chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

shi nit chi

shi nit chi
......

Điểm thi

shi nit chi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-28 20:16:10
shi nit chi làm bài Kiểm tra tháng 10 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-07 16:32:16

Luyện toán

43 -Trung bình 9.52 - Tổng điểm 4476

shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-11-27 20:51:06
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 20:48:15
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-09 18:46:05
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 10:04:06
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-24 20:24:52
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-31 19:52:55
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 19:15:37
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 19:18:41
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 08:50:39
shi nit chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 21:48:00