Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sherlockichi Kudoyle. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sherlockichi Kudoyle

Sherlockichi Kudoyle
Hello all of you, Sherlockichi Assembly was officially opened, if anyone is a fan of sherlock holmes then befriended Sherlockichi Kazukosho, send your invitations and answer the following questions: Please explain this sentence : 710 57735 51 34 5508 7718 Send your answer by giving answers to the frame to send your invitation! Good luck

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-01 15:09:39
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 20:14:43
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-28 16:00:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:58:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-28 15:54:23

Luyện toán

10 -Trung bình 9.81 - Tổng điểm 1079

Lần cuối làm bài: 2016-07-03 07:23:47
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 10:34:07
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 09:27:22
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 15:54:23
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 21:00:11
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 09:43:21
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 09:46:49
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 20:43:03
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-08-12 10:43:06
Sherlockichi Kudoyle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 15:02:15