Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tui là ai. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tui là ai

Tui là ai
loading....

Điểm thi

Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-17 20:37:37
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-30 20:41:54
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-24 21:55:54
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-23 21:59:59
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-10 15:45:40
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-02 08:15:08
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-08-02 08:03:18
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-07-08 10:03:40
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-07 16:52:36
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-18 17:58:12
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-14 09:21:45
Tui là ai làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-14 09:19:38

Luyện toán

164 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 17111

Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 10:04:53
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-01-11 10:11:04
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 14:16:20
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 08:38:06
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 14:36:24
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 22:30:47
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 22:49:49
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 21:55:13
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2016-01-20 21:58:32
Tui là ai đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 10:43:48