Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Công chúa âm nhạc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Công chúa âm nhạc

Công chúa âm nhạc
Good morning~ Love u

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 11:47:58
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 13:01:53
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 20:54:56
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 17:23:36
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 11:44:25
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 13:39:37
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 21:03:46
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 21:48:30
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 13:38:43
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 13:37:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 9.53 - Tổng điểm 762

Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:32:34
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:13:11
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:11:20
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:08:59
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 22:04:17
Công chúa âm nhạc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 22:01:29

Điểm thi

Công chúa âm nhạc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-27 16:55:37
Công chúa âm nhạc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-27 16:52:32
Công chúa âm nhạc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-07 22:01:44
Công chúa âm nhạc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-07 21:34:08