Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ phương thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ phương thảo

đỗ phương thảo
그는이 혹독한 삶을 살아남는 법을 누군가 알기를 의도적으로기만하지 않습니다. 민윤기 A.R.M.Y는 누구인가? 그런 다음 나와 친구가된다.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-26 18:30:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:11:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 19:17:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 16:14:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 18:58:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 18:50:19
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:48:27
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:41:14
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:37:49
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:33:43
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:29:40
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:25:44
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:22:12
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 18:52:46
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-26 18:48:35
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 14:01:08
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-23 13:58:58
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 08:13:20
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 08:10:55

Luyện toán

24 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 2567

đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 18:53:58
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 15:17:16
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 10:46:33
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 11:42:20
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 18:53:37
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 12:05:14
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 11:34:29
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 18:50:16
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 12:20:16
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 15:55:29