Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với đỗ phương thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

đỗ phương thảo

đỗ phương thảo
( https://olm.vn/thanhvien/tcancer ) Kb vs nick này hoặc vs ( https://olm.vn/thanhvien/sasukemin ) _Phương Thảo_

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-26 18:30:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:11:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-17 19:17:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-10 16:14:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 18:58:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-06 18:50:19
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:48:27
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:41:14
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:37:49
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:33:43
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:29:40
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:25:44
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-03 20:22:12
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-26 18:52:46
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-26 18:48:35
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-23 14:01:08
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-23 13:58:58
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 08:13:20
đỗ phương thảo làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-22 08:10:55

Luyện toán

24 -Trung bình 9.51 - Tổng điểm 2567

đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 18:53:58
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-31 15:17:16
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-10 10:46:33
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 11:42:20
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 18:53:37
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 12:05:14
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 11:34:29
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-03-09 18:50:16
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 12:20:16
đỗ phương thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 15:55:29