Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Minh Sang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Minh Sang

Hoàng Minh Sang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

25 -Trung bình 7.91 - Tổng điểm 3400

Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 08:57:26
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 08:39:21
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:22:22
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 16:25:09
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 09:09:46
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:30:06
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-09-05 16:07:40
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-08-06 08:41:39
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 09:31:40
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-07 16:38:24

Luyện văn - Tiếng Việt

29 -Trung bình 6.12 - Tổng điểm 6305

Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em
Lần cuối làm bài: 2018-05-05 16:29:05
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhớ viết: Bầm ơi. Luyện tập viết hoa
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 08:43:47
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Út Vịnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 08:39:15
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2018-05-01 08:31:22
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bầm ơi
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 16:28:02
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 16:12:33
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 16:07:49
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 16:02:58
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 16:34:04
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Lần cuối làm bài: 2018-04-28 16:28:07

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 9.33 - Tổng điểm 5409

Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:37:15
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:29:08
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 15:27:46
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:16:23
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:12:51
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:08:07
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:03:46
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:01:42
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 16:58:56
Hoàng Minh Sang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 16:55:36

Điểm thi

Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 09:14:17
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-11 09:06:35
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-14 20:52:36
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-14 20:43:06
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-14 20:34:46
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-13 17:09:38
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-13 17:06:16
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-23 20:43:36
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-23 20:35:03
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-06 11:16:29
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-06 11:10:38
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-21 08:25:23
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-16 17:27:59
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-02 10:26:32
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-30 16:36:48
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-29 17:43:24
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-29 17:38:15
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-29 17:30:18
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-29 16:49:37
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-29 16:41:30
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-29 16:08:09
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 16:02:35
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-29 16:00:11
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-21 19:58:49
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-11 10:49:07
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-03-11 10:43:19
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-02 17:20:57
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-02 17:08:46
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-01 16:55:57
Hoàng Minh Sang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-28 11:25:07