Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Asuna. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Asuna

Asuna

Luyện toán

0 -Trung bình 8.10 - Tổng điểm 81

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 7.90 - Tổng điểm 237

Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 09:03:09
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 08:06:29

Luyện Tiếng Anh

116 -Trung bình 8.47 - Tổng điểm 12119

Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:17:31
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 08:59:02
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:40:28
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:01:32
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:56:20
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:08:16
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:34:14
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 16:54:22
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:49:46
Asuna đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 16:26:28

Điểm thi