Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Huyền đang đi học :). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Huyền đang đi học :)

Huyền đang đi học :)

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 09:35:51
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 07:45:52

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 08:06:29
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 09:03:09

Luyện Tiếng Anh

115 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11500

Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:13:36
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 15:46:31
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:14:19
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 15:19:58
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 16:34:37
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:21:52
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 16:36:39
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:06:19
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:09:49
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:38:31
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 14:56:49
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:48:11
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:39:55
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:19:44
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 15:20:30
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 15:16:55
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:27:04
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 15:05:39
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:27:27
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:08:53
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:47:15
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:32:44
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 10:01:04
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:27:41
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:43:09
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:27:55
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:37:47
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:28:10
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:22:18
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:28:46
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:18:39
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:29:32
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:40:31
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 15:13:45
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 15:20:49
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:19:55
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:50:07
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 09:35:06
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 16:09:05
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 16:22:13
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 16:04:53
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 14:25:33
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 14:51:20
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:37:30
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:58:28
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:48:28
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:23:09
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:34:38
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 15:22:07
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:23:30
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 15:22:31
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 16:59:53
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:23:55
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 15:25:28
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 15:27:42
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:45:38
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:25:17
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:02:18
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:04:54
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:25:56
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:26:10
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 17:03:30
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 15:39:46
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:32:46
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:06:45
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:22:53
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:20:07
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:33:53
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:03:54
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:23:42
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:24:18
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:24:53
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:09:28
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:44:22
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:14:10
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 15:45:18
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 15:32:40
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 15:12:55
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 15:16:54
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 17:44:39
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 08:46:54
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 07:16:06
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:41:54
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:16:21
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 15:01:43
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:18:26
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 14:27:05
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:29:13
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:36:35
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:08:54
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:26:44
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 08:53:56
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 15:44:22
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my house
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:06:23
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is there a garden?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:12:29
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 19:56:17
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 11:09:19
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 15:24:05
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 20:02:30
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:59:04
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 15:18:47
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 08:54:02
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:53:15
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:56:30
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:30:35
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 16:26:28
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 14:49:46
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 16:54:22
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:34:14
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:08:16
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:56:20
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 15:01:32
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:40:28
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 08:59:02
Huyền đang đi học :) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 15:17:31

Điểm thi