Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Quốc Huy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Quốc Huy

Trần Quốc Huy
Bem-vindo a visitar a sua casa!

Luyện toán

1 -Trung bình 4.38 - Tổng điểm 438

Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 07:56:35

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.59 - Tổng điểm 321

Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Người gác rừng tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 14:33:20

Luyện Tiếng Anh

11 -Trung bình 7.81 - Tổng điểm 1171

Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 13:20:55
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 07:07:33
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 14:30:50
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you reading?
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 14:22:46
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 08:13:18
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 07:16:34
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 13:23:17
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 13:31:06
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 13:22:57
Trần Quốc Huy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 13:28:00

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-27 07:18:15
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-14 16:05:48
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-27 15:54:48
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-24 11:49:23
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-24 11:46:22
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-20 15:05:32
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-07-20 15:02:04
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:57:35
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:53:38
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-20 14:47:21
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-18 15:30:11
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-16 15:46:53
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-15 15:00:58
Trần Quốc Huy làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-13 17:07:28