Phạm Quang Nhật

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Phạm Quang Nhật
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

Mùa xuân là mùa ấm áp tựa như lời ru của mẹ. Mùa xuân hoa lá nở rộ làm ai ai cũng thấy hạnh phúc, dễ chịu.

cách 1: (32x24):4= 768:4 =192

cách 2: (32x24):4= 32x24:4=32x(24:4)=32x6=192

cách 3: (32x24):4=32x24:4= (32:4)x24=8x24=192

x^2+1=0

x^2= 0-1

x^2=-1

Vậy x không xảy ra vì biệt số có giá trị âm

gọi số chia là x

ta có: 13: x= 0,25

x= 13: 0,25

x= 52

Vậy số chia = 52

6x= 10y=15z 

=> \(\dfrac{x}{6}\)=\(\dfrac{y}{10}\)=\(\dfrac{z}{15}\)=\(\dfrac{x+y-z}{6+10-15}\)=\(\dfrac{90}{1}\)=90

vậy  \(\dfrac{x}{6}\)=90=> x= 90.6=540

\(\dfrac{y}{10}\)= 90=> y=90.10=900

\(\dfrac{z}{15}\)=90=>z=90.15= 1350

 a) số tiền lãi được sau 1 tháng là: 15000000 x 1.1%= 165000 (đồng)

b) số tiền lãi được sau 2 tháng là: 165000 x 2= 330000 (đồng)

 số tiền người đó nhận được sau 2 tháng là: 330000+15000000=15330000 (đồng)

 

Khi sinh lan mẹ 28 tuổi, lúc đó số tuổi của bố là 28+2=30 (tuổi)

vậy bố hơn lan 30 tuổi. 

Số tuổi của Lan là: (88-28-30):3=10 tuổi

Số tuổi của mẹ là:10+28=38 tuổi

Số tuổi của bố là: 38+2=40 tuổi

Vậy số tuổi của bố, mẹ, Lan lần lượt là 40, 38, 10

1947+ X: 3=3240

X:3 = 3240-1947

X: 3= 1293

X= 1293 x 3

X= 3879

a) vì đường thẳng d cắt đường thẳng a tại điểm A và b tại điểm B, và trong các góc tạo thành, góc A4 và B2 là 2 góc so le trong và có số đo bằng nhau nên a và b song song với nhau

b) vì a và b là hai đường thẳng song song với nhau nên khi đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b và vuông góc với đường thẳng a thì nó cũng vuông góc với đường thẳng b