Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê kim phượng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê kim phượng

lê kim phượng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 3.73 - Tổng điểm 224

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 9.73 - Tổng điểm 584

lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:39:04
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 13:16:16
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:52:15
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 19:47:42
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 19:45:19

Luyện Tiếng Anh

13 -Trung bình 9.26 - Tổng điểm 1481

lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:04:14
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:25:00
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:21:19
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:19:42
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:17:16
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:15:17
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 13:36:58
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:29:36
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:12:05
lê kim phượng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:42:40

Điểm thi

lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-02 19:32:41
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-18 13:30:46
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 13:28:52
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-18 13:27:08
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:49:51
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-17 19:29:09
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-08-07 21:16:11
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 16:22:54
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-04 20:59:03
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-04 20:48:08
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:43:21
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:35:52
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-04 20:46:54
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-29 21:12:08
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-28 09:24:24
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-28 09:15:44
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-28 09:02:04
lê kim phượng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-24 20:45:21
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-07-24 20:38:35