Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 彡Mạς £αɱ Йɦưミ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

彡Mạς £αɱ Йɦưミ

彡Mạς £αɱ Йɦưミ
https://olm.vn/thanhvien/ngocanhkarana

Luyện toán

90 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9000

彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 09:35:57
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 11:19:19
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 13:52:10
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:37:38
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:41:54
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:53:24
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 16:01:12
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 13:51:50
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:51:43
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:03:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:13:39
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:08:29
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 11:22:38
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 11:29:02
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 11:34:26
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 11:46:43
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 11:52:55
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 14:00:30
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 09:08:26
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:12:26
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 09:13:00
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 09:16:58
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:22:22
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 10:30:27
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:35:35
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:18:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:46:24
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 10:15:33
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 10:21:18
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 10:39:50
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 18:14:18
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:25:18
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:35:33
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:07:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:25:17
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:52:03
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 15:21:58
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 15:43:58
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 15:25:15
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 15:29:29
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 15:17:30
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 15:29:26
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 15:35:34
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:42:03
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 21:22:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 10:06:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 10:19:00
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 18:04:01
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 16:45:22
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 21:31:22
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 17:18:04
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-08-17 17:36:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 22:13:49
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 09:21:40
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 17:48:57
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 15:58:56
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 18:55:11
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 10:05:21
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 12:11:35
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-08-18 09:09:07
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 10:36:21
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 09:22:48
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 09:27:42
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 10:07:01
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 11:08:24
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 11:16:17
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 10:19:32
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 14:06:20
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:57:49
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 19:38:14
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 15:02:08
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 09:47:32
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 10:41:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 14:49:51
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 14:59:13
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 15:18:03
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 15:35:11
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 15:56:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 15:14:16
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 15:36:24
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 09:56:29
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 10:01:55
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 11:06:40
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 12:07:58
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 10:51:26
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 11:39:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 11:57:42
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 17:25:13
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-30 11:25:30
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 09:09:23

Luyện văn - Tiếng Việt

62 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6200

彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:42:28
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:51:25
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:32:11
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:37:40
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:40:41
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:47:58
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 23:03:16
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khuất phục tên cướp biển
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 23:08:14
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 23:10:52
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:18:46
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 15:24:26
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:51:55
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:59:43
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:09:32
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 20:22:55
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 21:49:03
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:15:48
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:30:06
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:00:49
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:34:38
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 16:02:38
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:10:23
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 21:24:39
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 11:13:06
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 14:21:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 13:05:08
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Câu ghép
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 13:08:31
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 13:11:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 13:17:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trí dũng song toàn
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 13:25:13
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 13:28:52
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng rao đêm
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 13:34:09
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 13:39:57
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 18:26:42
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 18:40:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 18:55:10
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 19:55:23
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 20:05:54
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 20:17:16
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 20:28:21
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 18:39:55
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 18:55:54
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 20:54:43
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:10:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 15:58:50
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 16:14:42
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 15:48:08
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 15:58:57
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 10:07:38
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:11:37
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 11:17:26
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 09:36:24
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 10:06:55
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 10:24:30
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 15:37:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 10:49:31
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 22:10:53
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 22:27:29
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 22:35:18
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 17:46:48
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 18:06:31
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2020-08-22 18:38:24

Luyện Tiếng Anh

65 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6500

彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 21:23:05
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 21:27:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 21:29:40
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 21:33:23
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 21:59:22
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:02:30
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:04:28
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 22:05:52
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 13:42:43
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 13:44:48
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 13:46:47
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 21:25:20
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 08:56:56
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:03:11
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:05:24
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 14:13:19
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:20:10
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 18:05:55
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which one is bigger?
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 22:29:15
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 09:03:23
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:04:25
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 20:09:28
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:12:46
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:14:13
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 21:28:36
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 17:43:57
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 17:44:17
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 17:45:30
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:26:50
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 17:52:51
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 09:24:05
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 09:26:22
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 09:55:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:30:31
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 10:01:52
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 14:59:09
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:35:51
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:37:45
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 17:09:12
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 17:12:02
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 17:14:59
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 17:23:16
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 18:00:11
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 22:29:51
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:32:19
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 15:35:53
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 11:58:43
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 17:01:34
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 10:08:43
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:03:18
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:03:39
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 07:39:23
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 08:03:33
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 12:15:20
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-05-07 10:10:14
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 08:11:20
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 16:00:20
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 16:04:42
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 16:26:59
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 16:08:07
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: What are in my classroom?
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 18:14:24
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Family members
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 16:31:54
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I have one sister.
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 16:35:04
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: He's my grandfather. He's tall.
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 16:43:15
彡Mạς £αɱ Йɦưミ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 16:45:24

Điểm thi

彡Mạς £αɱ Йɦưミ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-21 09:37:38