Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Quang Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Quang Phúc

Lê Quang Phúc
I wrote your name in the sand but it got washed away, I wrote your name in the sky but it got blew away, I wrote your name in my heart where it will stay… ♈♥♈

Điểm thi

Lê Quang Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-18 07:37:48
Lê Quang Phúc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:10:25
Lê Quang Phúc làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:09:11
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-28 19:01:57
Lê Quang Phúc làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-10 09:51:35
Lê Quang Phúc làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-20 20:46:34

Luyện toán

1 -Trung bình 3.08 - Tổng điểm 277

Lê Quang Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 19:00:30