Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Hồng Ân Phúc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Hồng Ân Phúc

Đinh Hồng Ân Phúc
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

60 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6000

Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 14:46:04
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 08:32:16
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 13:34:28
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:14:11
Lần cuối làm bài: 2019-06-07 16:17:00
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 08:36:30
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 15:44:01
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 16:00:12
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 15:50:25
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 16:35:12
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 14:50:06
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 16:17:17
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 09:19:08
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 09:26:28
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:20:43
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 09:46:18
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:43:54
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 16:10:30
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 16:16:18
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 16:00:31
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:01:52
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 09:13:16
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 15:44:12
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 08:37:30
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 10:12:23
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 15:12:07
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 13:43:19
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 15:59:57
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:13:54
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 14:29:41
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 14:10:49
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 15:02:49
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:26:44
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 10:57:15
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 14:56:51
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 15:49:53
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 16:27:50
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 10:41:50
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 09:45:26
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:02:45
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 15:19:22
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 15:21:01
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 16:45:45
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:13:29
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:17:29
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 16:42:41
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 14:22:16
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 14:48:06
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 15:03:45
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 15:14:02
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 11:24:24
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:00:22
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:44:31
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 10:05:25
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 15:56:51
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 09:31:23
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 14:57:20
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 15:35:52
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 11:26:36
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 12:11:32

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 19:33:19
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 16:37:10
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2017-10-17 19:03:03
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 19:40:30
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái gì quý nhất?
Lần cuối làm bài: 2017-10-22 19:23:32
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 19:01:59
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Lần cuối làm bài: 2017-11-06 19:16:14
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 16:49:19
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-05-18 14:23:08
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 14:28:31

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 17:16:36
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 17:15:34
Đinh Hồng Ân Phúc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 14:07:52

Điểm thi

Đinh Hồng Ân Phúc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-24 16:19:43