Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Đức Huân. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Đức Huân

Phạm Đức Huân
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 5.10 - Tổng điểm 51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.40 - Tổng điểm 34

Luyện Tiếng Anh

6 -Trung bình 8.71 - Tổng điểm 610

Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:56:34
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:35:27
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:53:39
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:47:37
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:43:04
Phạm Đức Huân đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 12:40:34

Điểm thi

Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-02 12:35:31
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:44:50
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:37:59
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:36:26
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:35:09
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:32:15
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:29:46
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:25:54
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:22:45
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:20:26
Phạm Đức Huân làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-01 20:13:08