Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bá Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bá Minh

Nguyễn Bá Minh
là tui

Điểm thi

Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-01 08:49:28
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-31 07:28:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-31 07:24:57
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-30 08:11:46
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-30 08:04:39
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-29 16:01:28
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-29 15:37:46
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-29 15:32:39
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-25 09:44:00
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-25 09:41:08
Nguyễn Bá Minh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-25 09:37:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 21:12:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 21:08:57

Luyện toán

4 -Trung bình 6.11 - Tổng điểm 856

Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 20:58:26
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2017-08-07 14:35:39
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 07:26:43
Nguyễn Bá Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-08-28 16:57:52