123456

Giới thiệu về bản thân

i love you

34567123587+375749392674=410316516261

theo bai ra ta co:

x*2016+x=abcde

=>abcde=98833

theo bai ra ta co:

x*2016+x=abcde

=>abcde=98833

theo bai ra ta co:

x*2016+x=abcde

=>abcde=98833

theo bai ra ta co:

x*2016+x=abcde

=>abcde=98833

theo bai ra ta co:

x*2016+x=abcde

=>abcde=98833