Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☆♡My dream world♡☆. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☆♡My dream world♡☆

☆♡My dream world♡☆
Đêm nay tôi buồn,tôi không ngủ được,....

Luyện toán

33 -Trung bình 8.76 - Tổng điểm 3942

☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 21:27:11
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 21:41:58
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 17:06:32
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 06:22:06
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 06:17:16
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 08:56:00
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 22:16:18
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:14:22
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 08:10:24
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 18:14:06

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 8.59 - Tổng điểm 687

☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:24:12
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú đi tuần
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 11:11:01
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 21:43:32
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phân xử tài tình
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 09:14:03
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 17:33:46

Luyện Tiếng Anh

55 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 5584

☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 15:14:39
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many apples do you eat every day?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:45:07
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to eat?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:20:38
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why would you like to be a writer?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:22:41
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What would you like to be in the future?
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 19:34:18
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What happened in the story?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:42:28
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What does your father do in his free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:55:56
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in your free time?
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:31:54
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:37:24
☆♡My dream world♡☆ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:50:44

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-15 21:52:02