Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Incursion_03. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Incursion_03

Incursion_03

Luyện toán

16 -Trung bình 7.22 - Tổng điểm 2022

Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 22:51:13
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 07:13:40
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 07:08:29
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm sự khác nhau giữa hai hình
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 07:07:28
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 00:26:03
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 00:21:47
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 23:31:56
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 00:15:41
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2018-10-26 23:36:19
Incursion_03 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 22:20:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Incursion_03 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-28 23:14:38