Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Waterfall. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Waterfall

Waterfall
Đối với cả thế giới này bạn chỉ là một ai đó... Nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới này!!!

Luyện toán

3 -Trung bình 9.62 - Tổng điểm 481

Waterfall đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 17:58:01
Waterfall đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 16:39:58
Waterfall đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 21:14:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.55 - Tổng điểm 151

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Waterfall đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 21:50:35

Điểm thi

Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-11 20:36:45
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 21:46:36
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-17 21:41:03
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-15 10:55:15
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-15 10:50:29
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 10:45:43
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 10:43:59
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 10:38:41
Waterfall làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 10:35:39