Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Yến Nhi

Ngô Thị Yến Nhi
Thành công hay thất bại là phụ thuộc vào chính bản thân bạn!!!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:22:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:14:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:37:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-24 14:37:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-14 15:10:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 07:05:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:31:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:28:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:26:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:24:57

Luyện toán

81 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 8163

Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 22:01:18
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:26:06
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:31:21
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:36:02
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 17:11:45
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:46:44
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 21:02:12
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:27:42
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:03:52
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:38:39