Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Thị Yến Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Thị Yến Nhi

Ngô Thị Yến Nhi
Cancer and Leo...!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:22:11
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-05 16:14:37
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-29 15:37:35
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-24 14:37:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-14 15:10:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-14 07:05:12
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:31:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:28:04
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:26:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 21:24:57

Luyện toán

81 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 8163

Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-05 22:01:18
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:26:06
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:31:21
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-06 22:36:02
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 17:11:45
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 16:46:44
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 21:02:12
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:27:42
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:03:52
Ngô Thị Yến Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 20:38:39