Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tranthienan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tranthienan

tranthienan
hello erybody

Luyện toán

5 -Trung bình 6.19 - Tổng điểm 1053

tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 20:18:25
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:25:06
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:24:39
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 11:35:06
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 21:29:25

Luyện văn - Tiếng Việt

5 -Trung bình 7.58 - Tổng điểm 606

tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 19:36:04
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kéo co
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 19:24:09
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lập làng giữ biển
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 21:07:27
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-12-16 19:29:12
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:39:49

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 5.77 - Tổng điểm 404

tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 20:38:45
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 20:32:08
tranthienan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 19:41:26

Điểm thi

tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-25 21:36:39
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-24 19:02:42
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-03-18 21:05:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-23 20:24:53
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-17 19:53:34
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-08 20:55:05
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-08 20:53:08
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-02 11:01:25
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-02 10:53:54
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-02 10:34:04
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 21:21:14
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-01 21:17:15
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 20:59:26
tranthienan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-01 20:42:29