Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kudo shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kudo shinichi

kudo shinichi
Tôi sẽ ko từ bỏ điều tôi mong muốn .

Luyện toán

49 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 4969

kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 13:37:59
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 14:45:04
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 15:02:47
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:51:51
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:48:25
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 22:10:45
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 22:07:57
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 22:01:39
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 21:28:13
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-04-04 21:22:00

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 22:26:48
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 05:57:12
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 05:51:00
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 05:41:58
kudo shinichi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 20:43:31