Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với kudo shinichi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

kudo shinichi

kudo shinichi
Tôi sẽ ko từ bỏ điều tôi mong muốn .

Điểm thi

Luyện toán

49 -Trung bình 9.31 - Tổng điểm 4936

kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-08-15 09:44:59
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-08-22 09:44:35
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-08-31 18:39:17
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-11-16 21:41:50
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-11-02 20:37:36
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-11-09 19:45:12
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 09:01:17
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 13:57:51
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 07:21:05
kudo shinichi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 07:36:07