Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Edogawa Conan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Edogawa Conan CTV

Edogawa Conan
There are two biggest mistakes in life   1 : live for others to see   2 : consider others to live

Luyện toán

51 -Trung bình 9.24 - Tổng điểm 5360

Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:52:31
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 08:17:22
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 13:37:59
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 14:45:04
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 15:02:47
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:51:51
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 14:48:25
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 22:10:45
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 22:07:57
Edogawa Conan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 22:01:39

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.40 - Tổng điểm 4

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 100

Điểm thi

Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 22:26:48
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 05:57:12
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 05:51:00
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-09 05:41:58
Edogawa Conan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 20:43:31