Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nhật Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nhật Phương

Trần Nhật Phương
vchat.tienganh123.com các bạn vào link này nhé

Luyện toán

0 -Trung bình 5.52 - Tổng điểm 497

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 5.86 - Tổng điểm 469

Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 17:47:30
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 08:19:32
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 17:25:50

Luyện Tiếng Anh

54 -Trung bình 9.13 - Tổng điểm 5568

Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:24:11
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 10:02:53
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:20:45
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:27:11
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:02:27
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:02:14
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 17:47:51
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:51:35
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:18:41
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:10:25

Điểm thi

Trần Nhật Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-25 17:50:20
Trần Nhật Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-21 18:10:33