Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Nhật Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Nhật Phương

Trần Nhật Phương
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 17:25:50
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 08:19:32
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 17:47:30

Luyện Tiếng Anh

54 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5400

Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 16:41:33
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 17:42:00
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 18:23:32
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:32:55
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 17:56:00
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 09:43:56
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 16:52:52
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:36:53
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 09:58:33
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:04:53
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 18:37:01
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 18:17:15
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 17:42:54
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:56:57
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 17:29:22
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 17:45:56
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 17:48:17
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 17:41:57
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 21:38:50
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 18:05:46
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 21:42:57
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-11-12 17:46:55
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 21:44:39
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 21:29:37
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 22:10:47
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:58:33
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 15:00:24
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 19:12:40
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:18:58
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:35:08
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 17:59:46
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 17:27:20
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:39:17
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 19:16:17
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 18:05:15
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-01-14 16:20:39
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 17:56:30
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 18:06:52
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 18:28:44
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 18:24:30
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Who's shorter?
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 17:52:03
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 17:34:33
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 17:37:30
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:06:49
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:10:25
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:18:41
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:51:35
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 17:47:51
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:02:14
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 18:02:27
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where will you be on Saturday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 20:27:11
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 14:20:45
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 10:02:53
Trần Nhật Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 18:24:11

Điểm thi

Trần Nhật Phương làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-25 17:50:20
Trần Nhật Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-21 18:10:33