Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với £ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa). Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa)

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa)
Chán ghê
  • Tên: £ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa)
  • Đang học tại: Trường THCS Trưng Vương
  • Địa chỉ: Huyện Mê Linh - Hà Nội
  • Điểm hỏi đáp: 19SP, 1GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:52:24
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 11:32:24
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 12:02:38
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:45:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 06:59:41
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:25:06
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:48:29
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:45:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:57:36
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:16:06
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:16:29
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 07:02:54
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:01:30
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 15:24:52
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:55:37
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:27:51
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:45:10
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 20:33:36
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:25:44
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:01:00

Luyện văn - Tiếng Việt

93 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9300

Lần cuối làm bài: 2019-03-10 17:35:20
Lần cuối làm bài: 2018-04-07 12:23:25
Lần cuối làm bài: 2018-03-27 18:50:55
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:12:50
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:20:57
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 22:04:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:04:20
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:07:16
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:10:34
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:58:40
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 12:37:55
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:17:37
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:50:32
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:10:14
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:27:22
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:23:02
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:44:16
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 12:31:27
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:58:48
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 11:52:55
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:08:00
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:13:37
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:19:24
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:29:26
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 11:50:33
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:21:49
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:04:53
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:17:36
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:37:10
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:10:47
Lần cuối làm bài: 2019-03-29 11:57:48
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:11:24
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 09:29:00
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:13:56
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 20:54:01
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:54:44
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:51:04
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:46:07
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:39:36
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:12:49
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:32:33
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 07:14:27
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:43:34
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:50:21
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 21:25:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 17:02:34
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:26:46
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:33:37
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:28:41
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 20:03:40
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:00:56
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:22:21
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:02:00
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 20:13:08
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:16:02
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 20:07:18
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 07:27:56
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:36:51
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 20:40:15
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 12:34:24
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:43:53
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:05:57
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:59:41
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 11:37:31
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 20:18:25
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 20:55:51
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 11:42:05
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:15:34
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:56:29
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:32:12
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 11:47:27
Lần cuối làm bài: 2019-03-01 20:22:13
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 21:07:35
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 19:35:32
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:22:03
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:21:03
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:59:36
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 10:50:53
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 21:31:40
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:31:49
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:51:26
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:57:16
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:01:44
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:16:46
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:09:56
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 20:34:58
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 20:46:37
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:19:09
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 07:06:25

Luyện Tiếng Anh

150 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 15000

Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:27:16
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 20:49:11
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 20:32:14
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:59:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:01:32
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:49:40
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:05:34
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:07:32
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:46:15
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 20:03:26
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:05:37
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 07:09:54
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 21:04:46
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:40:27
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:18:45
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:07:54
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:26:22
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:04:09
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:06:32
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 19:13:29
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:55:05
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:43:15
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:19:44
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 12:05:38
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:11:29
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:02:50
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:35:11
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:31:40
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:37:27
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:46:59
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:40:10
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:04:38
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:59:14
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:02:21
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 12:39:47
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:51:46
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:54:34
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:43:17
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 20:55:49
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:22:59
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 19:44:26
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:32:17
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:43:34
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:27:40
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 20:50:21
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:13:14
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 07:12:17
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:56:29
Lần cuối làm bài: 2018-12-13 17:50:48
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 18:32:19
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:38:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:43:26
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 12:18:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:59:04
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:08:08
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:27:41
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:05:39
Lần cuối làm bài: 2018-12-20 20:14:19
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:11:34
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 20:49:37
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-22 21:15:20
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:13:46
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:17:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:48:21
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 19:47:14
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:59:15
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 15:34:18
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:45:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 20:05:13
Lần cuối làm bài: 2019-02-16 21:18:39
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 15:16:48
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 20:58:02
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:02:00
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 20:53:21
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:49:02
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:48:46
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 07:11:52
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:49:43
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:56:19
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 19:58:39
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 16:59:05
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:41:33
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 20:25:43
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:26:37
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 12:54:19
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:48:34
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:52:08
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:02:41
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:56:52
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:13:16
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:03:35
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:15:46
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:11:57
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 19:59:29
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:16:09
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 19:06:28
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:11:40
Lần cuối làm bài: 2019-01-20 20:30:06
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:35:48
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:08:10
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:11:45
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:31:33
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 12:25:16
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:27:48
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 19:49:42
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 21:14:05
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:48:55
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:34:30
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:20:16
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 19:49:14
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:58:34
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:19:32
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:58:46
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 17:20:17
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 19:00:56
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:18:47
Lần cuối làm bài: 2018-12-29 16:23:44
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 19:30:35
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:17:32
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 21:04:27
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:10:43
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:01:14
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 20:52:21
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 21:11:07
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:51:36
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:57:14
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 19:33:54
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 20:16:11
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:59:30
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:16:29
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 21:10:33
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:19:28
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:42:57
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:17:55
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 12:26:40
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:35:41
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:46:44
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:37:18
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:48:01
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 19:53:33
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:53:48
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:04:50
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:33:18
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:00:43
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:40:30
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:46:56
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 19:59:49
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:21:57
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢๖ۣۜBảø๖ۣۜ Cυтė(๖ۣۜTeam๖ۣۜSoái๖ۣℭa) đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:54:00
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:07:10

Điểm thi

Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-03-01 21:25:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-26 20:16:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:19:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-15 21:18:27
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:20:43
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:44:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 20:41:33
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-25 15:34:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-30 20:00:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-15 13:07:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 19:12:37
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-26 19:34:39