Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với £ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤
https://olm.vn/thanhvien/vuadaubepsoma bạn thân cấm đụng.https://olm.vn/thanhvien/vyhoangnguyen kẻ thù. Bạn giỏi đá bóng https://olm.vn/thanhvien/tiendaocualop5a1

Luyện toán

20 -Trung bình 5.20 - Tổng điểm 2602

Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:57:36
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:45:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:01:00
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 07:02:54
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:01:30
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 20:45:23
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 21:52:24
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 21:16:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-08 20:25:06
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 11:25:44

Luyện văn - Tiếng Việt

93 -Trung bình 7.12 - Tổng điểm 10177

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 07:06:25
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:19:09
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 20:46:37
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 20:34:58
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 20:09:56
Lần cuối làm bài: 2019-03-30 21:16:46
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:01:44
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:57:16
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 20:51:26
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Chính tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 11:31:49

Luyện Tiếng Anh

144 -Trung bình 8.34 - Tổng điểm 15933

£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:54:00
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:21:57
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 19:59:49
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:46:56
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:40:30
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:00:43
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:33:18
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 21:04:50
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 19:53:48
£ȅ๖ۣۜ Nջѻ¢ ๖ۣۜBảø ๖ۣۜ๖ۣۜCυтė❤ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 19:53:33

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-15 21:20:43
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:44:48
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-24 20:41:33
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-25 15:34:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-30 20:00:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-15 13:07:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-11 19:12:37
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-03-26 19:34:39