Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với truong nhat linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

truong nhat linh

truong nhat linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-10 09:01:55
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-10 08:56:13
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-10 08:43:29
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-09 15:51:00
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-02 16:47:14
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 16:40:50
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-02 10:29:21
truong nhat linh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-30 16:09:45

Luyện toán

33 -Trung bình 7.80 - Tổng điểm 3745

truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 22:12:29
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-01 17:07:56
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 15:38:13
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 3
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 09:39:54
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 09:53:36
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2017-06-02 10:32:07
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 11:32:03
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 15:56:02
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 16:08:16
truong nhat linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số trong phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-06-13 17:42:57