Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyentronganhtu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyentronganhtu

nguyentronganhtu
222222222222222222V

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-12-12 21:37:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-12 21:35:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-12-12 21:33:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-09 10:28:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-09 10:22:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-13 21:51:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-06 21:24:22
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-06 21:18:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-04 17:45:55
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-02 19:35:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-02 16:18:25
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-01 20:56:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-02-07 14:10:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-26 16:34:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-01-26 16:29:14
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-27 21:16:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-12-27 20:14:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-27 19:55:48
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-12-27 19:51:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-15 05:35:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-13 14:54:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-11-13 14:52:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-18 21:42:51
nguyentronganhtu làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-16 20:28:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-11 14:00:17
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-09 18:00:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-09 17:54:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-27 21:14:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-09-09 15:09:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-06 09:46:56

Luyện toán

446 -Trung bình 9.34 - Tổng điểm 46888

nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2015-02-07 15:12:48
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-03-17 14:17:47
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2014-12-02 14:18:35
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-27 17:09:24
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2014-11-03 18:06:58
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-08-18 08:55:30
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-04-02 19:28:17
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-11-24 15:38:08
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 07:05:16
nguyentronganhtu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2015-07-08 07:17:19