Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyentienkhoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyentienkhoa

nguyentienkhoa
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 19:45:49
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:13:48
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 19:57:35
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:03:08
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:13:38
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:42:48
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 19:57:12
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:15:05
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 10:26:27
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-05-09 09:18:29
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 10:37:04
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 10:42:25
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:01:06
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:39:17
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:25:17
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số có bốn chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 08:53:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 07:51:15

Luyện văn - Tiếng Việt

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:16:05
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:59:35
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:01:24
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:48:59
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:58:37
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 18:43:08
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:01:43
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:27:24
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 09:31:05
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:15:29
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 09:25:20

Luyện Tiếng Anh

90 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9000

nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:03:28
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:17:44
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:20:46
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:28:24
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 21:30:45
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:24:22
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:23:48
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:34:01
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:38:54
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:44:32
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:48:55
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:10:08
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:14:20
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:34:54
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:42:27
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:27:16
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:31:02
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 20:28:43
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:23:41
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 19:29:07
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:05:00
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:18:58
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 10:18:22
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 08:09:16
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 20:55:13
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:23:02
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:24:41
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:13:42
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 19:36:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:21:49
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:08:19
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:38:53
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 18:50:53
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:05:48
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:14:33
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:17:51
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 20:34:14
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do at break time?
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:44:00
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:49:16
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 19:43:09
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:52:30
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:56:18
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:55:41
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:59:36
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 19:03:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 19:01:50
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:32:42
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 19:08:43
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:35:18
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:35:47
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:22:27
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:37:54
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:26:54
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:27:25
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:40:16
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:43:36
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:43:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:28:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:31:29
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:28:13
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:28:21
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:29:11
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:29:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:36:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 14:37:32
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:40:12
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:40:31
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:43:06
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:49:49
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:50:43
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:36:26
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 12:04:56
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:39:36
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:40:20
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:45:58
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 20:30:41
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 11:02:00
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:09:32
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 12:14:29
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:29:08
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:32:31
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:35:07
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are they?
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:25:55
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom objects
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:22:40
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Enjoy nature
Lần cuối làm bài: 2020-01-24 18:36:09
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where is the sun?
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 20:28:39
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Family members
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 18:50:44
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I have one sister.
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 19:35:34
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: He's my grandfather. He's tall.
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 19:37:57
nguyentienkhoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Love your family!
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 19:38:04

Điểm thi

nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-26 07:51:19
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 20:58:41
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 19:56:59
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-31 19:51:14
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:36:11
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:30:04
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-27 20:27:09
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:28:03
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-20 11:15:59
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:45:53
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:43:36
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:39:02
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-05 20:35:31
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-08-24 19:56:11
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-24 19:49:34
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-24 19:42:26
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-15 18:47:43
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:12:22
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:52:04
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:45:05
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 20:36:13
nguyentienkhoa làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-12 20:04:49