Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyễntiếnhưng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyễntiếnhưng

nguyễntiếnhưng
kết bạn với tớ nhé

Luyện toán

30 -Trung bình 7.20 - Tổng điểm 3598

nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:46:54
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:29:22
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu tỉ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 20:29:18
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ bản đồ
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 19:35:22
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 21:35:24
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-01 21:10:06
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:32:19
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-27 20:24:11
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 20:30:31
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:47:39

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 7.04 - Tổng điểm 493

nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:11:10
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngắm trăng. Không đề
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 09:22:49
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 20:22:31
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:13:04

Luyện Tiếng Anh

67 -Trung bình 7.34 - Tổng điểm 8297

nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:51:39
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:50:42
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:32:39
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 20:16:09
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 20:39:21
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: I like elephant because it's big!
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:41:05
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What animal do you like to see?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:38:06
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like to go for a picnic?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:48:07
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is your phone number?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 20:43:47
nguyễntiếnhưng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:57:38

Điểm thi

nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-05-20 19:52:20
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-25 21:39:28
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-11 22:13:47
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-11 21:56:31
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-09 21:36:34
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-09 21:27:19
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-23 10:39:33
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-23 10:33:47
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 08:12:36
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 08:09:25
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-22 08:07:09
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 08:04:19
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 08:02:38
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-15 16:00:22
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-15 15:40:48
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 20:01:43
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:54:51
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:52:21
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-19 19:49:33
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-23 21:26:37
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-23 21:18:41
nguyễntiếnhưng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-19 08:26:26