Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenthihami. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenthihami

nguyenthihami
I AM A EXO-L AND I LOVE EXO. LOVE OPPA XIUMIN ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Luyện toán

18 -Trung bình 8.48 - Tổng điểm 2205

nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-09-08 21:22:56
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 17:05:02
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2017-04-22 21:16:19
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-04-08 21:03:48
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 09:10:05
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 20:16:46
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 09:17:40
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 22:49:53
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-12-02 20:32:56
nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 18:56:21

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

nguyenthihami đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 20:48:37

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-07 21:09:45
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:44:46
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-07 20:27:40
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:29:57
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:24:36
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:18:04
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-19 17:14:59
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:46:01
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:44:00
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:40:25
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:36:06
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:28:27
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-06-01 20:24:12
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-29 20:46:50
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-28 20:51:00
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-28 20:45:14
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-04-26 21:31:52
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:31:50
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:26:39
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:17:37
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-24 21:12:59
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-23 21:20:05
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-23 21:05:11
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-23 20:40:53
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 21:25:01
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 21:11:07
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:54:55
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:33:42
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:18:57
nguyenthihami làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-04-22 20:12:10