Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên

Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên
may i introduce myself?-My name Nguyen .I'm 11 years old,my hometown in Quynh Phuong.I work as a student,my hobbie is learning english.There are seven of us in my family.I was the youngest in the house.Very pleased to get acquainted with you!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 13:06:23
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 16:02:05

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-21 12:23:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 12:43:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:36:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 15:28:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 11:25:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-01 11:26:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-18 08:57:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-17 18:08:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-17 18:04:54
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 10:50:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 10:50:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-15 11:06:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 10:56:39