Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên

Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên
may i introduce myself?-My name Nguyen .I'm 11 years old,my hometown in Quynh Phuong.I work as a student,my hobbie is learning english.There are seven of us in my family.I was the youngest in the house.Very pleased to get acquainted with you!!!!!!!!!!!!

Luyện toán

11 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 1307

Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 10:59:09
Lần cuối làm bài: 2017-03-15 14:19:09
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 10:50:22
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2017-02-08 18:25:38
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:52:35
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-02-19 18:43:49
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 16:57:58
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-12-08 17:24:20
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 18:09:05
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2017-02-24 11:18:57

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.61 - Tổng điểm 253

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 6.97 - Tổng điểm 209

Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 13:06:23
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 16:02:05

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-21 12:23:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-07 12:43:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-18 18:36:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-15 15:28:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-04 11:25:58
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-01 11:26:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-18 08:57:41
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-17 18:08:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-17 18:04:54
Nguyễn Bùi Sỹ Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-17 10:50:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-16 10:50:08
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-15 11:06:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 10:56:39