Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyennhung2006. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyennhung2006

nguyennhung2006
2k6 thi cấp 3 tốt nha mọi người!

Luyện toán

147 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14700

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 11:22:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:42:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 20:07:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:26:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 17:51:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 17:06:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 19:52:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:54:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 16:07:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 16:24:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 10:26:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:06:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:35:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 20:49:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 14:47:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:46:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:10:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:55:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 20:02:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:24:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:17:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:17:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-21 20:24:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 20:18:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 09:47:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 20:21:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 16:30:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 19:56:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:05:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:18:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 07:17:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 19:55:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 10:33:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 11:08:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 11:20:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:07:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:31:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 07:21:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:38:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 19:48:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 14:13:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:20:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 20:21:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:28:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 21:30:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 20:42:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 21:36:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 16:10:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 15:45:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:03:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:52:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 08:05:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:06:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
Lần cuối làm bài: 2020-01-17 20:50:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 21:20:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 10:24:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 15:47:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 18:01:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:16:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 7
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:50:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:01:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 19:58:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 11:42:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 08:41:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 20:59:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 19:30:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-01 15:57:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có hai chữ số (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:39:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:53:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng các số từ 1 đến 100
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 21:42:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán có lời văn (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:23:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:24:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:47:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 100( trừ không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:08:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:37:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:08:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:47:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 20:48:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Các số đến 100
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 16:38:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 19:46:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 14:29:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:48:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:36:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 11:01:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 18:51:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:33:24
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:53:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:04:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:35:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 18:45:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 18:46:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 18:44:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 20:23:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 18:54:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 11:56:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 10:58:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 21:03:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:18:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 15:44:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 16:38:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 10:39:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 11:34:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:56:17
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 20:48:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:23:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:30:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 12:10:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:21:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 20:47:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 20:33:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 20:40:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:38:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 20:29:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 09:45:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 15:59:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:00:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 21:36:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:53:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 21:02:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:00:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 18:45:04
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 21:03:44
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:09:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:48:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 20:09:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 09:57:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 20:43:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 12:00:02
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 15:14:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 10:21:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:37:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-16 21:25:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 18:40:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:06:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 15:19:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở đầu về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 21:21:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 21:31:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 11:04:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 21:40:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-08 20:52:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khái niệm tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:01:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:11:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:23:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:37:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 20:46:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 20:36:56
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:52:07

Luyện văn - Tiếng Việt

538 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 53800

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:30:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:32:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:26:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 11:01:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 14:59:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 10:03:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:13:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: l, h (lê, hè)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 19:44:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:13:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: ô ơ (cô, cờ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 19:29:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:14:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:27:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: d đ (dê, đò)
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 15:39:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: t th (tổ, thỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:58:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:21:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:58:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:57:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:57:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 11:54:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:36:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:58:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:57:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 24: q - qu, gi (quê, già)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:57:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 25: ng, ngh (ngừ, nghệ)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 15:09:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 26: y, tr (y, tre)
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 20:46:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 27: Ôn tập ph, nh, gh, qu, g, gi, ng, ngh, y, tr, ch, th
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:02:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 28: Chữ thường, chữ hoa
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:19:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 29: ia (tía)
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:16:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 30: ua, ưa (cua, ngựa)
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:17:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 31: Ôn tập ia, ua, ưa
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:18:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 32: oi, ai (Ngói, gái)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 14:50:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 33: ôi, ơi (Ổi, bơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:20:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 34: ui, ưi (núi, gửi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:09:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 35: uôi, ươi (chuối, bưởi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:16:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 36: ay â - ây (bay, dây)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:26:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 37: Ôn tập uôi, ươi, ay, ây
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:28:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 38: eo, ao (mèo, sao)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 17:14:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 39: au, âu (cau, cầu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:23:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 40: iu, êu (rìu, phễu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 08:54:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 41: iêu, yêu (diều, yêu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 15:28:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:13:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 42: ưu, ươu (lựu, hươu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:59:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 43: Ôn tập ao, eo, au, âu, iu, êu, iêu, yêu, ưu, ươu
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:34:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 44: on, an (con, sàn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:38:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 45: ân ă - ăn (cân, trăn)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:37:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 46: ôn ơn (chồn, sơn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:30:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 47: en, ên (sen, nhện)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:37:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 48: in, un (pin, giun)
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 20:08:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 49: iên, yên (điện, yến)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 14:38:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 50: uôn, ươn (chuồn, vươn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 20:10:02
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 51: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "n"
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 20:44:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 52: ong, ông (võng, sông)
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 21:20:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 53: ăng, âng (măng, tầng)
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:33:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 54: ung, ưng (súng, sừng)
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 09:49:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 55: eng, iêng (xẻng, chiêng)
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 14:48:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 56: uông, ương (chuông, đường)
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:02:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 57: ang, anh (bàng, chanh)
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 16:41:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 58: inh, ênh (tính, kênh)
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:44:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 59: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "ng" và "nh"
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 17:32:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 60: om, am (xóm, tràm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:40:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 61: ăm, âm (tằm, nấm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:33:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 62: ôm, ơm (tôm, rơm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:40:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 63: em, êm (tem, đêm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 11:32:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 64: im, um (chim, trùm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:07:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 65: iêm, yêm (xiêm, yếm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:46:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 66: uôm, ươm (buồm, bướm)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:32:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 67: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "m"
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:52:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 68: ot, at (hót, hát)
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:14:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 69: ăt ât (mặt, vật)
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:07:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 70: ôt ơt (cột, vợt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 20:38:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 71: et, êt (tét, dệt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 14:51:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 72: ut, ưt (bút, mứt)
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:14:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 73: it, iêt (mít, viết)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:17:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 76: oc, ac (sóc, bác)
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 20:06:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 77: ăc, âc (mắc, gấc)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 11:02:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 79: ôc, uôc (mộc, đuốc)
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 20:27:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 80: iêc, ươc (xiếc, rước)
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 10:32:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 82: ich, êch (lịch, ếch)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 19:57:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 83: Ôn tập những vần kết thúc bằng âm "c" và "ch"
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 10:32:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 86: ôp ơp (hộp, lớp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:19:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 87: ep, êp (chép, xếp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 15:06:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:45:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 92: oai, oay (thoại, xoáy)
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 14:55:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 93: oan, oăn (khoan, xoăn)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:11:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 94: oang, oăng (hoang, hoẵng)
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 13:30:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 95: oanh, oach (doanh, hoạch)
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:18:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 96: oat, oăt (hoạt, choắt)
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 10:57:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 97: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "o"
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 09:59:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 98: uê, uy (huệ, huy)
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 19:28:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 99: uơ, uya (huơ, khuya)
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:10:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 100: uân, uyên (xuân, chuyền)
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:57:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 101: uât, uyêt (xuất, duyệt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:19:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 102: uynh, uych (huynh, huỵch)
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 17:21:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 103: Ôn tập những vần bắt đầu bằng âm "u"
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:23:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 08:58:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ A, Ă, Â, B
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:47:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trường em
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:44:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 19:15:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tặng cháu
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 09:47:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái nhãn vở
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:27:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 15:57:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:16:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ C, D, Đ
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 13:09:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 18:17:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 16:47:02
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái Bống
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:21:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vẽ ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 16:20:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 14:45:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 10:15:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ E, Ê, G
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:40:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Nhà bà ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:54:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:33:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu đố
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 11:40:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mưu chú Sẻ
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:55:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Trí khôn
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 15:48:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 16:48:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngôi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 20:32:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:36:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 11:36:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vì bây giờ mẹ mới về
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 10:20:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 16:01:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đầm sen
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:51:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ L, M, N
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 09:29:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hoa sen
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 20:57:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:23:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mời vào
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 08:45:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú công
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 11:30:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Niềm vui bất ngờ
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 16:45:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 16:21:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ O, Ô, Ơ, P
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 17:50:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện ở lớp
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:57:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:25:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mèo con đi học
Lần cuối làm bài: 2019-08-31 08:28:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người bạn tốt
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 09:05:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sói và Sóc
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 17:51:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngưỡng cửa
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:15:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Tô chữ Q, R
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 10:36:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-09-08 16:39:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:28:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai chị em
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:46:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Dê con nghe lời mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 09:42:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 11:38:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ S, T
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 17:49:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 15:47:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 18:30:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sau cơn mưa
Lần cuối làm bài: 2019-12-29 16:21:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con Rồng cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:39:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây bàng
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 09:08:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ U, Ư, V
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 19:32:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:03:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:10:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô chủ không biết quý tình bạn
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 10:32:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 14:57:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: tô chữ X, Y
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 08:26:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác đưa thư
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 21:37:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm anh
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 15:06:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chia quà
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:48:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trồng na
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:57:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai tiếng kì lạ
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 16:50:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Anh hùng biển cả
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 19:58:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Loài cá thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:14:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 16:41:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ò... ó... o
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 20:38:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 20:14:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 18:35:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 16:37:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:22:05
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:25:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tự thuật
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 19:03:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:18:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:20:19
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:30:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:32:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:35:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:37:09
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:52:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Làm việc thật vui
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:55:21
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:00:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Ă, Â
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:22:51
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:29:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chào hỏi. Tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:32:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:34:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:36:13
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:43:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu "Ai là gì?"
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:24:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: B
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:27:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gọi bạn
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:30:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:42:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:45:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bím tóc đuôi sam
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:46:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bím tóc đuôi sam. Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 15:27:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên chiếc bè
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:57:59
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 16:07:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: C
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 16:14:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Trên chiếc bè. Phân biệt iê/yê, r/d/gi, ân/ âng
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 16:53:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 16:11:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 16:57:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 16:59:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chiếc bút mực. Phân biệt ia/ya, l/n, en/eng
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 17:06:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mục lục sách
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 14:53:08
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:00:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa D
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:27:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cái trống trường em. Phân biệt i/ie, en/eng, l/n
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:34:16
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:36:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 16:09:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 16:10:28
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 16:20:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngôi trường mới
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 15:18:19
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 15:25:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Đ
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 16:02:52
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 16:08:59
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 15:41:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 15:31:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người thầy cũ
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 15:44:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Người thầy cũ. Phân biệt ui/uy, tr/ch, iên/iêng.
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:15:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời khóa biểu
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:22:43
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:29:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: E, Ê
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:31:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo lớp em. Phân biệt ui/uy, tr/ch, iên/iêng
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:38:32
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:41:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 16:52:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 16:54:28
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 09:52:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay dịu dàng
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 16:58:16
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:06:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: G
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:09:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bàn tay dịu dàng. Phân biệt ao/au, r/d/gi, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:15:45
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:19:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 17:05:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 10:39:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 15:12:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 16:01:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 16:05:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sáng kiến của bé Hà
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 10:50:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ngày lễ. Phân biệt c/k, l/n, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 10:46:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bưu thiếp
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 16:17:11
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 10:52:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: H
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 10:55:10
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:12:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người thân
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:14:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:17:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bà cháu
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:19:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bà cháu. Phân biệt g/gh, s/x, ươn/ ương
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:28:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cây xoài của ông em
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:46:03
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:50:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: I
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:51:34
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:58:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia buồn, an ủi
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:59:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 10:07:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích cây vú sữa
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 10:13:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sự tích cây vú sữa. Phân biệt ng/ngh, tr/ch, at/ac
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 15:15:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điện thoại
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 15:27:29
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 11:27:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: K
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 11:29:16
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 15:58:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Gọi điện
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 16:23:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bông hoa Niềm vui
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:09:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Bông hoa niềm vui
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 10:05:19
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 16:29:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quà của bố
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:34:41
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:37:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: L
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:41:19
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:48:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:50:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:11:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Câu chuyện bó đũa
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:54:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Câu chuyện bó đũa. Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 09:10:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhắn tin
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 09:30:45
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 15:10:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ M
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 15:13:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng võng kêu. Phân biệt l/n, i/iê, ăt/ăc
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 15:17:45
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 15:20:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:24:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Hai anh em
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 15:30:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Hai anh em. Phân biệt ai/ay, s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 11:08:22
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 11:13:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ N
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 11:14:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bé Hoa. Phân biệt ai/ay, s/x, ât/âc
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 11:19:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em.
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 17:53:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 17:54:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 17:58:29
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 18:38:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 18:41:34
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 18:44:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ O
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 18:45:45
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 18:52:32
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 17:52:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 17:54:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 17:57:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tìm ngọc. Phân biệt ui/uy, r/d/gi, et/ec
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 18:02:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 18:07:00
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 18:33:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Ô, Ơ
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 18:25:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gà "tỉ tê" với gà. Phân biệt ao/au, r/d/gi, et/ec
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 18:14:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 18:49:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 10:24:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 18:10:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 11:15:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 18:17:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:49:02
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 18:36:55
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 10:26:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ P
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 09:11:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư Trung thu
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 09:10:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thư Trung thu. Phân biệt l/n, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 09:20:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chào, lời tự giới thiệu
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 15:46:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 12:05:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 09:25:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa xuân đến
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 09:27:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ Q
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:00:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Mưa bóng mây. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 10:35:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 16:21:48
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 16:06:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ R
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 16:12:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vè chim
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 15:45:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sân chim. Phân biệt tr/ch, uôt/uôc
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 15:51:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 16:00:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 11:44:43
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 16:06:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ S
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 10:20:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 15:23:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cò và Cuốc. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 15:21:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 16:12:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 16:08:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bác sĩ Sói. Phân biệt l/n, ươc/ươt
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 16:17:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 15:29:00
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 16:23:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ T
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 16:25:42
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 10:38:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 10:48:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 15:58:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Quả tim khỉ. Phân biệt s/x, uc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 10:58:57
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 16:35:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:00:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Voi nhà. Phân biệt s/x, uc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 16:39:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 16:42:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:43:53
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 16:49:30
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 10:17:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ V
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 10:23:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé nhìn biển
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 10:25:16
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 10:29:34
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 14:30:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:39:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vì sao cá không biết nói? Phân biệt r/d, ưc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 14:36:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sông Hương
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 10:20:10
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 14:43:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ X
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:50:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 11:01:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 16:12:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 15:49:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 16:24:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 15:38:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:24:30
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 15:37:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 16:49:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đổi giày
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 17:39:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đi chợ
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 09:20:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 10:01:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Há miệng chờ sung
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:07:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng võng kêu
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 08:52:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé Hoa
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 16:21:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bán chó
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 15:22:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thêm sừng cho ngựa
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 18:44:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-08-18 15:25:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 20:32:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 11:53:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 18:41:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 16:11:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 11:25:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:57:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 16:19:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 12:51:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 20:30:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:42:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 10:53:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 20:31:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Sông Hương. Phân biệt r/d/gi, ưc/ưt
Lần cuối làm bài: 2020-08-08 14:47:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 11:45:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:57:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 21:24:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:48:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 20:36:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:48:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 18:39:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 18:45:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:41:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 07:41:20
Lần cuối làm bài: 2019-11-02 17:10:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 20:38:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 21:19:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 18:31:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:59:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 15:36:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 11:10:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 20:38:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 21:00:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xưng hô trong hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 20:55:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyện người con gái Nam Xương (trích Truyền kì mạn lục)
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:42:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 21:38:57
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 12:44:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm thơ tám chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-20 11:04:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 21:05:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lược ngà (trích)
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:13:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cố hương (Lỗ Tấn)
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 17:25:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 12:35:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:16:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 18:02:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mây và sóng
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 18:07:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần văn bản nhật dụng
Lần cuối làm bài: 2019-07-13 21:05:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bến quê (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 12:55:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biên bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 10:40:02
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố của Xi-mông (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 20:35:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bắc Sơn (trích hồi bốn)
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 21:05:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn học nước ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:41:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 20:51:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn học
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 16:01:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:33:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:18:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:06:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:14:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:51:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 19:06:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:27:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-28 08:27:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 14:46:53
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:49:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:54:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:18:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 10:25:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 20:46:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:50:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:45:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 11:05:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:15:16
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 17:04:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:08:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 08:48:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:37:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 11:07:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bạn đến chơi nhà
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 21:19:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 20:51:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố)
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 08:56:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 09:34:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ)
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 09:15:04
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 09:09:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ trái nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 09:22:52
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 09:31:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ đồng âm
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:42:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 17:17:02
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh khuya
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 21:01:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rằm tháng giêng (Nguyên tiêu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 21:05:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thành ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 21:58:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng gà trưa
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:16:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điệp ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:27:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một thứ quà của lúa non: Cốm
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:37:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chơi chữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:57:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sài Gòn tôi yêu
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:55:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mùa xuân của tôi
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 22:01:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 21:25:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 21:22:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:44:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 21:12:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-09 22:08:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 21:24:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 11:27:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 15:38:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:42:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản nghị luận
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:25:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:12:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu đặc biệt
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:55:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 09:56:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 22:02:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ý nghĩa văn chương
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:36:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 20:12:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập viết đoạn văn chứng minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 11:14:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sống chết mặc bay
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 20:40:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 21:53:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca Huế trên sông Hương
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:34:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản hành chính
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 18:54:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan Âm Thị Kính
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:54:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản đề nghị
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 20:38:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 09:53:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản báo cáo
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 21:07:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra phần Văn
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 09:39:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 21:57:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phần Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 16:44:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 11:34:09
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 15:26:06
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 14:58:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:33:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 18:16:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:17:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 15:41:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 18:29:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:24:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 09:30:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:54:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 20:35:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:44:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:44:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 19:50:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 18:48:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 18:41:33
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:40:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:58:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:54:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một thể loại văn học
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 20:49:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 20:26:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 15:36:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 21:12:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 21:25:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:38:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:21:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-02-05 20:40:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:48:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 18:11:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 18:41:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:56:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 19:56:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-05-15 12:25:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:09:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 20:09:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Văn bản tường trình
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 21:29:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 21:26:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập cuối năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 18:35:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:09:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:22:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-13 21:32:01
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:24:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:16:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-05-22 14:40:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 15:36:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 16:23:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 18:29:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 16:02:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:39:39

Luyện Tiếng Anh

210 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 21000

nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 09:58:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Playtime! - Ready to Learn!
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:46:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 09:36:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:17:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 10:16:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 09:24:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 20:27:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 15:45:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 18:05:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:36:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:32:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 12:04:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:57:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 17:56:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 17:56:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 10:01:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 14:43:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 6
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 16:10:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:07:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:07:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 18:32:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:13:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 18:42:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 20:11:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 10:52:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:44:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 23:16:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:15:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:16:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 09:16:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:42:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 10:53:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 10:59:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 15:52:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:27:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:30:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:28:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 17:52:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 18:20:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 10:52:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 15:53:08
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 15:34:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:31:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 11:21:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:24:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:25:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:27:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:28:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 12:00:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 11:50:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 11:46:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 11:21:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 08:24:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 17:56:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 10:59:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-06-30 11:00:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:58:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:49:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 09:56:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:01:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 21:02:05
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:34:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:35:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:35:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 15:57:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:32:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:18:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:10:23
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:18:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:20:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 16:16:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 16:18:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 16:17:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 10:04:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 10:02:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:20:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:22:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:17:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:25:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:24:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 10:27:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:29:53
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 10:08:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 08:35:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:32:39
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 20:28:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 11:05:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:26:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 17:03:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:32:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:33:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 17:24:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:28:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:41:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 10:19:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /bl/ - /cl/
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:33:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 10:25:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 21:56:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:27:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 21:20:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 10:33:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 10:40:50
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:20:51
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:45:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:21:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-10-26 15:43:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 20:58:17
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:30:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress of the words ending in -ion -ian
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 20:56:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Simple/ Compound/ Complex Sentences
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:14:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:11:15
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:27:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:14:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:23:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:24:02
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Intonation in Exclamatory sentences
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:58:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 15:59:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 16:07:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 21:53:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:36:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 20:57:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 15:49:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:41:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:47:43
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:39:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 16:57:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 10:17:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 08:53:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:24:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:03:06
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 21:16:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 10:39:58
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 21:15:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 20:29:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 10:48:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:17:04
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:19:48
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 21:13:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 10:24:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:03:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 21:55:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:58:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:38:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 22:00:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: Preserving the past
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 18:44:16
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:05:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words ending in -ic and -al
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 20:44:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:00:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:38:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Present tenses (review) & Present simple for future
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:08:22
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:40:00
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:47:20
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 21:44:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -logy and -graphy
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:44:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 10:44:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:29:45
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words ending in -ity and -itive
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:38:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Future continuous (review)/ V + to-infinitive
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:18:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:01:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 21:26:18
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:49:11
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in words starting with un- and im-
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:17:19
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:03:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 12:54:28
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:57:49
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in wors ending in -ful and -less
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 17:57:21
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: may & might (review)/ Reported speech: questions
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:08:46
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-06-09 21:50:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:05:57
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 21:14:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 21:30:07
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-09-11 18:01:47
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-06 20:41:55
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:18:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 21:12:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 15:34:36
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 14:06:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 20:17:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 19:31:52
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 20:48:26
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 15:07:34
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics Ee, Ff, Gg, Hh
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 15:52:37
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ arm/ arms _This is / These are
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:21:38
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 17:16:29
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - My favorite...
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 16:32:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! - Flying a kite (Thả diều)
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 14:44:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Four: Phonics_ Ii, Jj, Kk, Ll
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 19:18:24
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Five: Skills time - Reading - Make a paper lion
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 18:58:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! Making Paper Aeroplanes
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 11:25:59
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 18:25:31
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 20:51:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 15:23:54
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:03:56
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:06:32
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Five
Lần cuối làm bài: 2019-09-22 10:02:27
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-06-23 20:52:13
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:31:25
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 16:34:12
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-09-12 21:58:02
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - At the park!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 16:34:40
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One Word - Family members (Các thành viên trong gia đình)
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 15:57:35
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:43:14
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! In the playground
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 15:56:09
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 18:41:42
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 20:57:03
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 17:50:10
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 10:57:44
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 20:41:41
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:03:30
nguyennhung2006 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 14:19:44

Điểm thi

nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-30 21:38:16
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-26 20:04:28
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-12-26 13:40:21
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-08 19:15:08
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-01 10:39:01
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-26 19:13:20
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-15 17:11:38
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 14:22:44
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-14 14:19:08
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 17:53:25
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 17:03:16
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 17:00:09
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-13 16:54:18
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 16:46:07
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-12 19:14:59
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-12 19:12:11
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-12 19:08:57
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 18:10:16
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-07 18:07:05
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-07 18:02:22
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-28 08:50:50
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-28 08:37:28
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-21 10:34:02
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-12 18:06:57
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-10 21:23:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-10 20:32:05
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-08 22:13:38
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-07 09:13:30
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:35:04
nguyennhung2006 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-05 20:37:27