Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Sáng

Nguyễn Ngọc Sáng

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-04-13 20:33:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-04-10 15:12:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-02-06 15:19:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-01-29 15:48:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-28 16:51:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-10-11 13:32:00
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-03 14:35:45
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-03 14:33:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-03 14:31:21
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-30 07:48:21
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-04-30 07:45:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-30 07:43:32
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-04-30 07:40:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-30 07:37:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 15:22:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 15:19:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-29 14:32:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 14:29:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 14:28:26
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 14:26:15
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 14:25:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-04-29 14:23:23

Luyện toán

164 -Trung bình 9.46 - Tổng điểm 16738

Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-04-09 15:56:51
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-05-02 16:04:24
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-05-03 16:18:27
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-05-05 11:44:27
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-05-09 08:16:32
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-05-17 14:46:20
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-07-19 15:18:55
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 10:36:47
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-06-27 14:04:13
Nguyễn Ngọc Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 07:16:11