Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 33. Nguyễn Minh Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

33. Nguyễn Minh Ngọc

33. Nguyễn Minh Ngọc
Bật situation và tiếp tục chill
  • Tên: 33. Nguyễn Minh Ngọc
  • Điểm hỏi đáp: 54SP, 9GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 3SP, 1GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:41:32
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 10:26:20
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:30:23
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:48:07
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:55:33
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:29:15
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:16:56
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 08:41:41
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 20:57:07
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 21:21:41
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 09:56:32
33. Nguyễn Minh Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2020-05-04 10:13:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 08:39:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi