Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với HISINOMA KINIMADO. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

HISINOMA KINIMADO

HISINOMA KINIMADO
T_T

Luyện toán

4 -Trung bình 6.79 - Tổng điểm 815

HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 10:58:46
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-07-23 16:19:29
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 20:05:07
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 20:00:51

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.39 - Tổng điểm 665

HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trước cổng trời
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 16:13:49
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lần cuối làm bài: 2018-06-21 11:45:15
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2018-06-18 16:45:54

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 9.10 - Tổng điểm 2458

HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:33:05
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:30:18
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:34:11
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:24:25
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:21:32
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 20:16:12
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:20:23
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 12:52:19
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 22:05:56
HISINOMA KINIMADO đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-10-25 22:02:03

Điểm thi

HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-20 22:04:02
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-11 18:15:33
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-11-03 17:01:43
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 11:43:16
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-21 11:39:43
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-21 11:37:51
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-05 09:48:00
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-29 21:38:39
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-27 16:10:10
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-23 20:36:18
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-23 20:32:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-10 21:19:24
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-06-10 21:15:58
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-08 07:19:17
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-08 06:48:37
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-07 22:30:53
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 16:10:17
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-06 16:04:33
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-06 15:32:39
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-06 15:10:24
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-06 15:05:58
HISINOMA KINIMADO làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-06 10:13:21