Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với # Nguyễn Thị Khánh Ly #. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

# Nguyễn Thị Khánh Ly #

# Nguyễn Thị Khánh Ly #
Hi ! Ai vào trang cá nhân mik kb nha ! 😁😁😁 The welcome ! 😉😉😉

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:39:11
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:54:03
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:06:33
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 12:10:32
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 18:42:30
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 18:51:26

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 13:38:51
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 11:56:15

Luyện Tiếng Anh

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:49:03
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-11 19:41:36
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:02:35
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:43:08
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 19:50:50
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 19:10:57
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:12:21
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:14:46
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung He's a hero! - Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:03:36
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:05:19
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:06:15
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:09:04
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 18:21:06
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:50:34
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:52:19
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:52:47
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:23:46
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:25:42
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:26:51
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:53:51
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:55:42
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 11:59:46
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:28:47
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:29:05
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:30:34
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:32:01
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:33:14
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:34:17
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:36:52
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:38:04
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:39:16
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:40:02
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:40:44
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:40:59
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:41:29
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:41:42
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 11:42:58
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:14:14
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:16:22
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:17:27
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:19:59
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:20:15
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:20:23
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:21:08
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:21:17
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:29:09
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:37:31
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:22:23
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:22:43
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 12:41:02
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 18:43:28
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 18:48:02
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 17:25:40
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's the matter with you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 12:42:03
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: You should go to the doctor
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 12:47:46
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:11:37
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 11:30:06
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 11:31:08
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 12:13:19
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /z/ /iz/
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 19:06:09
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 19:39:00
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 20:01:40
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 12:13:37
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:22:40
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 11:42:16
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 11:46:49
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 14:40:53
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 11:53:13
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 11:56:15
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 20:32:25
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:26:01
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:38:21
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 18:44:44
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 19:02:20
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:15:40
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 19:38:05
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:20:47
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:20:18
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 18:31:24
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:05:29
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:36:10
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:39:08
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:25:26
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:31:45
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:07:05
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 19:27:11

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-12 19:08:12