Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với # Nguyễn Thị Khánh Ly #. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

# Nguyễn Thị Khánh Ly #

# Nguyễn Thị Khánh Ly #
Hi ! Ai vào trang cá nhân mik kb nha ! 😁😁😁 The welcome ! 😉😉😉

Luyện toán

6 -Trung bình 6.06 - Tổng điểm 1030

# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 18:51:26
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 18:42:30
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 12:10:32
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:06:33
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 19:54:03
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:39:11

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 4.42 - Tổng điểm 398

# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 11:56:15
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-12-21 13:38:51

Luyện Tiếng Anh

86 -Trung bình 7.56 - Tổng điểm 9378

# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 19:27:11
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 10:07:05
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:31:45
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:25:26
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:39:08
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 18:36:10
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 19:05:29
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 18:31:24
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:20:18
# Nguyễn Thị Khánh Ly # đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2018-12-18 19:20:47

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-12 19:08:12