Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đình Vũ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đình Vũ

Nguyễn Đình Vũ
Ko còn gì để nói , Ok !! =.=

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-21 13:39:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-21 13:37:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-21 13:35:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-18 07:28:54
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-15 06:00:29
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-13 10:34:21
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 13:57:20
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 13:55:15
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-11 06:58:41
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-10 08:08:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-08 14:49:42
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-08 14:46:41
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-08 13:44:15
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-08 13:42:27
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-08 13:39:36
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-08 13:37:04
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2018-06-04 16:36:59
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-04 16:29:04
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-04 16:05:53
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-04 15:51:27
Nguyễn Đình Vũ làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-06-04 15:24:49

Luyện toán

0 -Trung bình 5.73 - Tổng điểm 516