Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Dinh Duc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Dinh Duc

Nguyen Dinh Duc
Vào đây thì nhớ kết bạn với mình nhé! Hoạt động trở thành Cầu thủ bóng đá không? Kiểu như là thích cầu thủ nào đó? I love bùi tiến dũng and cristiano ronalo

Điểm thi

Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-03 22:17:29
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-23 23:24:30
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-21 23:04:03
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 23:15:01
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 23:10:08
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 23:02:40
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 22:56:17
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 22:45:44
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 22:05:24
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 21:24:54
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-20 20:27:45
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 20:20:09
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 21:55:46
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 21:52:26
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:59:31
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:48:51
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-17 20:44:52
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 19:35:43
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 19:30:54
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-15 19:27:45
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 19:23:00
Nguyen Dinh Duc làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-15 19:09:43

Luyện toán

9 -Trung bình 9.21 - Tổng điểm 1013

Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 21:45:08
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 19:56:32
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2017-04-14 20:30:56
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 10:22:24
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-04-06 14:04:01
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 20:14:39
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 7+5, 47+5, 47+25
Lần cuối làm bài: 2017-03-26 08:33:57
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-25 21:58:53
Nguyen Dinh Duc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 16:51:06