Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyendangnguyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyendangnguyen

nguyendangnguyen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

225 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 22500

nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:25:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:11:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:27:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp lên n lần hay tăng thêm n đơn vị
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 19:25:49
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, phép trừ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 19:40:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 19:56:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 21:18:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 18:31:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:54:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:12:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 20:11:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 8
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 18:15:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 19:36:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:41:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 19:47:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 20:08:49
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 21:19:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-08-01 21:40:03
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-11 20:41:47
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 19:04:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 19:37:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-07-31 20:28:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2018-07-29 21:02:07
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-08-02 20:40:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:48:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 20:19:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:23:10
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về chữ số tận cùng
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 20:44:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-08-09 20:01:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 19:31:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên x (liên quan phép cộng, trừ, nhân, chia)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:31:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 19:39:45
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:31:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:20:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-11-18 20:39:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 20:31:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 20:29:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-11-19 20:28:47
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-21 20:31:07
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-07-26 19:02:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 20:06:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:00:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 18:42:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 19:00:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2018-08-28 19:56:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 20:54:12
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 20:07:10
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:48:52
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 21:12:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 18:37:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 18:39:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 18:57:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 18:47:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 20:53:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 19:08:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 20:33:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:45:56
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 20:23:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-06-25 20:26:13
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giây, thế kỷ
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 19:04:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:49:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 18:32:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 18:52:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 19:12:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:06:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 18:48:15
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 21:03:28
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:28:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 20:09:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:00:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 18:23:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 20:16:49
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 19:50:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 18:31:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 18:55:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 19:17:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 17:46:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-09-18 19:30:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:15:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 17:40:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 20:39:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 19:57:20
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2018-12-26 18:10:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 19:56:39
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 19:43:39
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-12-27 19:59:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:44:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 19:42:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 17:05:10
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 20:00:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:21:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:33:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:41:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 20:54:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 21:06:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 18:10:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 18:15:14
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-01-12 20:59:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 18:08:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:12:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:47:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 20:31:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 20:51:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 19:59:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 19:47:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 21:05:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 20:52:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa hai chữ
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 18:47:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất giao hoán của phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-06 17:18:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa ba chữ
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:33:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:14:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 20:36:13
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:06:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:15:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 11:09:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:24:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 11:19:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 17:31:10
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 19:54:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:35:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 17:57:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 18:06:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 18:23:39
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 12:06:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 18:57:04
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 15:57:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 16:08:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:39:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 17:30:05
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 20:11:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-02-06 08:53:59
Lần cuối làm bài: 2019-04-24 18:52:20
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 07:46:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-02-07 08:01:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:50:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 20:32:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:23:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:17:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tia
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:10:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-05 17:23:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 20:00:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:35:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 18:11:52
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:48:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:31:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 18:09:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 20:49:56
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 19:55:49
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:36:29
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:13:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:47:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-15 20:44:44
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 19:55:38
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 07:34:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 07:44:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 21:04:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:28:45
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2018-12-25 21:07:02
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 20:04:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 20:13:32
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:35:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 11:53:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 20:11:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:36:32
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:04:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:00:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:09:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:04:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 18:36:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Tính chất của phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 15:09:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:43:30
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 20:06:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 19:58:07
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 20:17:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 21:46:02
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 17:59:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 18:56:03
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 18:43:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-13 17:51:20
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 20:32:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 18:49:30
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 18:52:42
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 19:12:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-15 20:39:27
Lần cuối làm bài: 2019-07-01 20:54:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 20:31:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 19:07:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 20:09:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 20:45:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 21:21:58
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:42:57
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 21:12:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 19:08:01
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 19:56:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 20:20:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 18:45:12
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 07:41:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:26:12
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:29:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 18:10:49
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 20:38:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Khi nào thì ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 18:28:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:24:13
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tia phân giác của góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-23 19:11:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 18:30:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-04-09 18:34:56
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Ôn tập chương II
Lần cuối làm bài: 2019-04-08 18:44:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 21:17:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số
Lần cuối làm bài: 2020-05-28 20:56:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Bảng "tần số" các giá trị của dấu hiệu
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 20:37:13
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-22 20:08:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:01:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 21:24:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:26:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Qui đồng mẫu nhiều phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-14 20:16:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: So sánh phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 07:06:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:24:39
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:57:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:35:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 21:00:38
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:29:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:23:24
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:34:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:45:39
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:40:37

Luyện văn - Tiếng Việt

188 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18800

nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 18:53:37
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 17:55:56
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:25:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 17:44:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:02:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chơi chuyền. Phân biệt ao/ oao, l/n, an/ ang
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 17:53:22
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 20:10:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 19:22:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ai có lỗi? Phân biệt uêch/ uyu, s/x, ăn /ăng
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 17:41:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 20:06:37
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 17:18:02
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:17:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cô giáo tí hon. Phân biệt s/x, ăn/ ăng
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:28:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 19:10:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2019-07-10 19:02:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 18:53:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:24:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 19:48:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 20:54:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 20:55:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:33:10
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Truyện cổ nước mình
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 19:37:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể lại hành động của nhân vật
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 20:12:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Dấu hai chấm
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 20:13:32
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 19:47:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư thăm bạn
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:48:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 19:55:30
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 19:59:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 20:59:47
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 20:58:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 21:05:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:26:24
Lần cuối làm bài: 2019-03-13 18:38:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Lần cuối làm bài: 2018-11-28 17:50:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 17:53:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 17:56:52
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 18:18:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn
Lần cuối làm bài: 2019-03-17 19:11:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:33:01
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:25:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 19:36:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ông ngoại. Vần "oay". Phân biệt d/r/gi, ân/âng
Lần cuối làm bài: 2019-04-06 20:44:04
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 18:58:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 18:30:08
Lần cuối làm bài: 2019-04-07 21:04:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 18:34:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 20:35:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn : Tập tổ chức cuộc họp
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 18:13:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 17:40:07
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bộ đội về làng
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 19:08:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 19:32:30
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:39:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 19:36:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 19:29:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 19:28:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 18:18:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-08-29 20:35:13
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2018-09-02 18:32:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 19:52:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:37:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ mượn
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 20:42:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-09 21:07:33
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2018-09-10 20:22:41
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-09-11 21:15:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 18:10:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 18:03:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:13:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:52:07
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sọ Dừa
Lần cuối làm bài: 2018-09-21 18:45:38
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:45:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 20:07:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 20:50:45
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 18:46:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 19:56:38
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 17:16:03
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:36:39
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 18:47:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 18:50:06
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 17:20:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 18:45:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự kể trong văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-10-14 20:42:56
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 18:15:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 19:47:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đeo nhạc cho mèo (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 17:15:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 20:24:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói kể chuyện
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:32:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:50:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 19:50:14
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 18:02:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 18:03:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:40:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số từ và lượng từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:18:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:07:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện dân gian
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 20:37:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉ từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 20:41:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:13:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con hổ có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 20:54:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 17:31:56
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm động từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 19:28:14
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ hiền dạy con
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 19:27:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính từ và cụm tính từ
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 17:21:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 19:29:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 08:47:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:57:20
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 19:39:18
Lần cuối làm bài: 2019-01-03 19:39:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài học đường đời đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 19:48:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phó từ
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 06:47:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 07:00:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông nước Cà Mau
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 19:49:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 14:23:49
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:36:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-01-09 20:18:24
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:43:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:33:06
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vượt thác
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 19:34:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Vương quốc vắng nụ cười
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:33:41
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 07:55:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-01-29 20:30:29
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-01-30 19:56:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hóa
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 08:32:20
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương pháp tả người
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 07:12:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đêm nay Bác không ngủ
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:35:52
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ẩn dụ
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:31:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện nói về văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:00:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lượm
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 18:03:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:58:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hoán dụ
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 20:56:39
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô Tô
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:20:50
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần chính của câu
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 19:58:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây tre Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 20:36:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:30:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lòng yêu nước
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 20:38:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lao xao
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:37:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:37:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập truyện và kí
Lần cuối làm bài: 2019-03-14 18:57:12
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật đơn không có từ là
Lần cuối làm bài: 2019-03-15 18:51:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:44:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập văn miêu tả
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 21:05:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:10:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:50:07
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 18:49:50
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 20:03:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:24:13
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2019-04-15 18:35:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:00:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 19:18:14
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ghép
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 18:28:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 19:34:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 18:57:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 19:50:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ca dao, dân ca: Những câu hát về tình cảm gia đình
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 18:27:27
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:28:30
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ láy
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:17:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quá trình tạo lập văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 20:13:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát than thân
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 19:10:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Những câu hát châm biếm
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 20:29:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại từ
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 18:03:48
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 07:53:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư)
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 18:45:03
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 18:54:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu chung về văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 18:18:58
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 20:04:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca - trích)
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:24:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ Hán Việt (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:30:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đặc điểm của văn bản biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 20:37:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 20:33:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc)
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:31:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh trôi nước
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:12:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-14 20:18:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qua Đèo Ngang
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 20:19:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:10:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 20:44:25
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 17:48:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 21:14:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-07-16 21:12:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2020-07-19 20:07:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 20:13:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 15:27:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 20:01:19
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:50:12
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:52:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên kết các đoạn văn trong văn bản
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:41:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:17:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:17:45
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 19:34:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-08-27 19:46:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 20:59:47

Luyện Tiếng Anh

128 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 12800

nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-09-04 20:00:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:37:45
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-09-25 20:30:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 20:58:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous for future
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 20:32:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 17:21:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:32:14
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 18:50:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 18:24:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 18:31:37
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-09 18:39:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:09:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:09:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 20:13:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 20:08:45
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 18:28:20
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 20:27:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 17:22:06
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 20:25:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 19:21:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 17:44:50
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 20:08:03
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 18:27:32
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 20:04:02
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2018-11-06 17:57:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 21:35:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-08 19:08:52
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:00:03
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 20:10:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conjunctions/ Wh-question words
Lần cuối làm bài: 2018-11-14 20:59:52
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 20:12:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-11-16 17:07:56
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-11-18 18:13:11
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 12:43:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ɪə/ and /eə/
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 19:30:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Imperatives/ The past simple tense
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 17:11:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2018-12-22 20:24:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 21:39:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 13:43:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present perfect/ Superlatives of Long Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 14:29:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 15:49:38
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:37:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 17:47:04
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-15 19:19:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:52:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-27 08:02:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 08:33:32
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 07:15:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 15:48:33
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 11:09:02
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-02-08 17:48:06
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 09:52:05
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-02-09 10:35:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 11:56:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-10 12:01:26
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɑː/ - /æ/
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 14:39:27
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:20:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:24:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:12:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 20:12:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 18:08:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:23:22
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 20:34:30
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 19:42:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-02-21 20:36:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:00:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-02-25 20:25:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-02-26 20:37:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 20:25:18
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 18:32:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 20:54:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 12:32:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2019-03-28 20:05:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 20:55:30
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-16 20:49:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 20:26:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-21 21:11:43
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 17:57:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 20:42:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 18:51:58
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 20:28:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 18:53:28
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-04-11 19:51:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 18:08:50
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-12 18:16:29
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 18:54:59
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 20:19:21
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-06-06 20:26:33
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-06-08 19:05:08
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-12 20:16:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 19:25:16
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 18:28:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 20:10:29
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 19:01:32
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 19:55:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 19:20:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 18:42:00
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:31:45
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:36:51
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 08:06:42
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:25:46
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 20:30:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 17:54:17
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 08:03:40
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 08:09:09
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 18:36:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-08-04 18:50:06
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 18:58:31
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:06:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:17:55
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 20:40:34
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 19:25:57
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 19:27:35
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 20:57:53
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 21:20:13
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 19:35:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 20:28:49
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 17:53:24
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 20:03:23
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 19:35:03
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 19:40:36
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 20:30:01
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 20:08:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 20:18:15
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 20:18:54
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 20:16:38
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 1: Vocabulary & pronunciation /bl/ vs /cl/
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 15:40:44
nguyendangnguyen đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A CLOSER LOOK 2: Grammar: Comparative forms of adverbs
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 10:54:29

Điểm thi

nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-09 20:55:25
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-05-03 21:20:42
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-17 20:57:13
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-09-02 20:26:12
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-16 21:05:28
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-15 21:10:05
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-14 21:27:08
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-14 21:06:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-09 19:18:33
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-03 18:17:39
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-25 20:16:22
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-02 21:20:20
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-04 19:44:25
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-02-12 20:03:27
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-17 18:17:24
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-01-14 19:24:34
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-10 19:32:16
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-09 19:28:13
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-08 19:07:37
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 20:22:54
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-06 18:22:23
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-06 14:13:55
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-05 14:25:33
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-05 14:19:41
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:18:24
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-04 20:11:17
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-03 20:17:21
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-03 19:51:43
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 08:12:55
nguyendangnguyen làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-01 08:00:36