Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Hoàng Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Hoàng Nguyên

Đào Hoàng Nguyên
heyo mm

Luyện toán

19 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1900

Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-11-10 09:03:18
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 12:48:26
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 13:20:07
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:12:09
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-25 06:58:54
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2018-09-30 14:50:52
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 15:00:52
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2018-04-02 20:21:35
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:00:05
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-08-19 07:49:33
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-mét vuông. Héc-tô- mét vuông
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 20:00:26
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 19:48:42
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hec-ta
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 19:46:01
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:46:01
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:44:55
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng của số thập. Đọc, viết số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:57:40
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-11-29 19:46:16
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 08:55:04
Lần cuối làm bài: 2020-09-04 21:21:34

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 15:44:35

Luyện Tiếng Anh

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:17:51
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:22:13
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:34:45
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 08:35:01
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 12:07:47
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 12:13:44
Đào Hoàng Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Which place would you like to visit, a museum or a pagoda?
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 21:25:06

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-25 09:03:14
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-25 08:58:29
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-17 09:16:23
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:47:40
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:45:35
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:44:02
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:42:48
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:41:09
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:38:15
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:36:15
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:35:07
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:33:17
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 20:31:54
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-21 21:13:59
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-21 21:10:41
Đào Hoàng Nguyên làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-21 21:07:55