Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đặng Viết Thái. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đặng Viết Thái

Đặng Viết Thái
Đã sống là phải ác

Luyện toán

21 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2100

Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:24:28
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:45:53
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:47:32
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 22:02:03
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các ngày trong tuần lễ
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:52:03
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 21:57:19
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 19:17:00
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 19:23:13
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2019-02-01 15:52:27
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 16:37:41
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:36:54
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 16:44:59
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:53:54
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Đối xứng tâm
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:06:54
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:14:04
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 20:23:26
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Hình thoi
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 08:55:15
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 23:32:14
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-02-15 22:50:20
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 20:27:14
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-01-31 20:41:41

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trường từ vựng
Lần cuối làm bài: 2019-01-28 20:56:13
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:21:36
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:28:40
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-02-04 09:05:44
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-02-20 19:58:37
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2019-02-03 19:43:06

Luyện Tiếng Anh

51 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5100

Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 08:59:41
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:02:17
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:03:41
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 09:04:23
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 17:59:18
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:02:49
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:03:21
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:06:50
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:08:36
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:10:20
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:15:58
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:17:57
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:19:24
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:21:28
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:23:30
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:25:50
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:32:54
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:33:58
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:30:08
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:32:47
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:33:41
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:36:22
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:38:22
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:38:32
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:39:47
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:41:35
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:41:55
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:42:36
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 20:42:51
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:32:15
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:35:42
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:40:12
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:40:32
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:42:40
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:42:56
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:45:09
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:49:28
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:50:30
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:50:59
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:51:36
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:52:29
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:54:15
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:54:42
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:54:50
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:55:18
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:56:31
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-02-18 20:58:20
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:30:41
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:31:00
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-25 19:31:10
Đặng Viết Thái đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 19:33:30

Điểm thi

Đặng Viết Thái làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-05 16:25:33
Đặng Viết Thái làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-02-05 12:30:08
Đặng Viết Thái làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-02-04 23:14:17