Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ngô thi thuc anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ngô thi thuc anh

ngô thi thuc anh
chào

Luyện toán

57 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5700

ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:10:25
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:28:03
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:32:58
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:37:31
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 13:42:02
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 06:53:49
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 06:56:42
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 18:13:24
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 14:20:22
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-19 17:15:44
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 18:46:51
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 14:51:25
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:04:17
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 18:48:16
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-09-01 19:07:12
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-09-03 18:57:24
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:37:54
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 19:48:57
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 18:53:56
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 19:42:25
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-20 19:38:02
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 19:33:55
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 19:17:02
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 08:57:29
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2019-11-14 19:04:37
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:54:24
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung: Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:10:05
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:43:59
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 13:18:48
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-06 19:06:29
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 18:12:58
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-11 12:57:58
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 08:17:17
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 18:15:28
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:11:59
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:29:59
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 18:56:59
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 08:58:41
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 19:07:12
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 19:21:07
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-17 13:37:52
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 17:03:29
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 19:18:02
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 19:50:09
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 16:00:59
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:06:01
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 15:13:05
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:59:54
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 15:25:16
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 18:43:45
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 18:41:01
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 19:42:19
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 14:42:47
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-09-18 18:59:28
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:12:39
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 15:19:30
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:06:45

Luyện văn - Tiếng Việt

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:05:34
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 07:18:50
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 16:10:34
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:32:34
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 08:14:07
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Có công mài sắt, có ngày nên kim
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 14:54:28
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Phần thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:39:20
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 18:52:17
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thư gửi học sinh
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 07:12:24
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 06:52:58
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:22:40
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 19:27:38
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 16:08:16
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:23:13
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bánh chưng, bánh giầy (Tự học có hướng dẫn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:51:33
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thánh Gióng
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:09:34
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 08:26:30
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 09:27:45
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 07:56:37
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 14:09:42

Luyện Tiếng Anh

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 09:19:32
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 19:09:21
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 19:14:48
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 18:10:34
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-06-05 18:21:40
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 19:56:33
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 07:56:04
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 15:27:46
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:47:40
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:51:42
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:56:46
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:14:46
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:25:43
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 08:38:27
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 19:52:34
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 19:48:01
ngô thi thuc anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 15:02:52

Điểm thi

ngô thi thuc anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-06-06 16:05:27
ngô thi thuc anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-06 15:48:37
ngô thi thuc anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-25 19:46:27
ngô thi thuc anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-19 20:06:22