Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngô Lê Hải Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngô Lê Hải Anh

Ngô Lê Hải Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 8.83 - Tổng điểm 1060

Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How did you get there?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:29:15
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:00:39
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Pratice
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:29:32
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:25:29
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:18:42
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:00:54
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:43:26
Ngô Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:40:47

Điểm thi

Ngô Lê Hải Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:39:39
Ngô Lê Hải Anh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:36:22
Ngô Lê Hải Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:09:04