Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngọc Minh FC. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngọc Minh FC

Ngọc Minh FC
Link Facebook tui nè : https://www.facebook.com/lie.april.9465177

Điểm thi

Luyện toán

22 -Trung bình 9.76 - Tổng điểm 2245

Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-11 18:27:37
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-12-16 19:08:17
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 17:36:17
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2017-01-07 11:14:40
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 10:18:29
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2017-01-20 09:47:47
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-01-25 10:50:12
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-01-29 07:56:02
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-02-02 17:58:16
Ngọc Minh FC đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2017-02-06 18:07:52