Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 『-Lady-』. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

『-Lady-』

『-Lady-』
Mệt người :( B đ rảnh để ngồi chat vs chm _______ A zarr tarr đoy : https://olm.vn/thanhvien/khanhlynt207 __________________ Rảnh -------> Fl tớ : https://www.pinterest.com/Hateyou_OwO/ https://lazi.vn/user/524 __ ( lazi tớ nek :-)

Luyện toán

17 -Trung bình 9.12 - Tổng điểm 1915

『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:54:23
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 23:28:06
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-10-13 22:28:19
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:25:03
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:52:56
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 11:52:24
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:46:43
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:52:32
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:53:54
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 18:51:08

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 9.73 - Tổng điểm 1168

『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 17:57:22
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:43:24
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:40:00
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:50:33
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:45:35
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:46:11
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:37:07
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:35:58
『-Lady-』 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:48:33

Điểm thi

『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 18:52:26
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-31 19:05:47
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:27:45
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-10 18:44:50
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-08 11:22:41
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-05 18:38:16
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-20 12:26:37
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:32:05
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:07:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-30 05:54:09
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:09:46
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:04:03
『-Lady-』 làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 19:13:16