Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ☣Ƙɦǿเ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

☣Ƙɦǿเ

☣Ƙɦǿเ
Thương hại ✖

Luyện toán

13 -Trung bình 8.52 - Tổng điểm 1790

☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 23:28:06
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-03-05 21:25:03
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:52:56
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 21:46:43
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:52:32
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-04-30 20:53:54
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-03-19 23:30:13
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:02:12
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:51:11
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:19:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 9.73 - Tổng điểm 1168

☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 17:57:22
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:43:24
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:40:00
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:50:33
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:45:35
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:46:11
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:37:07
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:35:58
☣Ƙɦǿเ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-18 19:48:33

Điểm thi

☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-01 18:52:26
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-31 19:05:47
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-13 19:27:45
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-10 18:44:50
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-08 11:22:41
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-05 18:38:16
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-20 12:26:37
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:32:05
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-22 19:07:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-30 05:54:09
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:09:46
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-27 12:04:03
☣Ƙɦǿเ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-10 19:13:16