Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen ngoc dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen ngoc dat

Nguyen ngoc dat
Tạm biệt!

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:45:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-10 08:41:40
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-09 08:39:11
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:35:15
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-24 09:19:24
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-23 08:58:07
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-20 09:48:53
Nguyen ngoc dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-07-13 10:07:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-28 09:06:52

Luyện toán

106 -Trung bình 9.05 - Tổng điểm 10954

Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 16:04:25
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 16:10:17
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 12:45:46
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-09-18 19:07:56
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 19:19:19
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-12-19 15:36:15
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2016-12-26 20:47:35
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2016-07-27 09:00:06
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 09:27:14
Nguyen ngoc dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-07-21 08:58:16