Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Minh Thảo. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Minh Thảo

Nguyễn Thị Minh Thảo
Welcome to visit my home!

Luyện toán

58 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5800

Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 11:27:01
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 11:24:36
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 11:28:23
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 11:30:02
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 11:33:44
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 18:31:06
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 09:31:52
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 10:50:02
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 10:15:14
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 13:59:43
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-11-27 20:26:45
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 21:08:11
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 15:04:51
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 11:21:45
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 11:36:48
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 14:27:27
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 16:24:32
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 15:26:37
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 20:33:12
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 21:32:02
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-12-12 21:53:13
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 21:16:34
Lần cuối làm bài: 2020-08-12 11:11:59
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2020-08-13 17:11:16
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 09:29:38
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 10:16:19
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2020-08-14 20:44:26
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2020-08-16 08:59:01
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 09:50:22
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 19:44:11
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 20:06:27
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 20:30:18
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 20:59:19
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 21:43:51
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phép trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-08-19 22:08:46
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 21:10:28
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Quy tắc chuyển vế
Lần cuối làm bài: 2020-12-14 15:15:56
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2020-12-14 15:51:58
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Cung và góc lượng giác
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 18:16:54
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 20:49:47
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mệnh đề
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 08:59:27
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 09:28:40
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Các phép toán tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 21:29:53
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Các tập hợp số
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 08:33:32
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Số gần đúng. Sai số
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 09:18:32
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Các định nghĩa
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 15:27:24
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Lần cuối làm bài: 2020-08-01 20:56:37
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Tích của vectơ với một số
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 11:15:15
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 20:15:57
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hàm số y = ax + b
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 20:34:30
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hàm số bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:00:00
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại cương về phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:32:16
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 08:55:23
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 14:57:09
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Bất đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 20:52:51
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 11:00:54
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:09:47
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-07-30 21:08:57

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 21:23:45
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng ru
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 18:01:07
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-09-14 10:37:17
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vẽ quê hương. Phân biệt s/x, ươn/ương
Lần cuối làm bài: 2017-11-12 19:02:49
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 15:37:08
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng... tây!
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 15:52:29
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2018-03-17 10:26:43
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Lần cuối làm bài: 2018-03-30 10:18:14
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:12:46
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 14:57:39
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 20:56:51
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 20:51:52
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Rùa và Thỏ
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:28:41
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:32:07
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai dậy sớm
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:50:19
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kể cho bé nghe
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:59:04
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 08:30:37

Luyện Tiếng Anh

86 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8600

Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 19:48:27
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 19:55:09
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 20:01:20
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:01:13
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:07:04
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:09:30
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /j/ - /v/
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:15:21
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:23:42
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:40:17
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 21:02:00
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ir/ - /er/ - /ur/
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 15:53:20
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What do you do on Monday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 07:29:11
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 07:37:52
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 07:41:07
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When is your birthday?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:39:21
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /th/ - /ch/
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:45:04
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:56:17
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 15:58:47
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Can you play the guitar?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:24:59
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /s/ - /sw/
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:21:32
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:30:49
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:36:27
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:45:39
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:54:21
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 17:06:35
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 17:22:59
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What class are you in?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:56:57
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /sch/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:01:11
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:09:03
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: I like collecting stamps!
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:16:59
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your hobby?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:21:49
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /fl/ - /pl/
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:28:12
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:32:21
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What subjects do you have?
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:35:57
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: When do you have Maths?
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 15:10:07
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ct/ - /cts/
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 18:40:13
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is he/ she doing?
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 09:23:23
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What are they doing?
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 09:36:27
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sk/ - /xt/
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 09:41:14
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:05:50
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:28:07
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What did you do yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:33:18
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ed/
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:37:12
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 2
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 20:41:45
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 11:15:15
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What time is it?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 10:11:00
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /oo/
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 11:09:34
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Let's go to the supermarket!
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 11:25:01
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What time do you get up?
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 10:23:36
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 10:36:52
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does your father do?
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 10:47:24
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What did you do at the zoo?
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 11:00:34
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2019-02-23 11:19:18
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where does he work?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:27:55
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Why do you go to the cinema?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:31:12
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /ie/ - /ea/
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:37:19
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 20:39:02
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How much is the T-shirt?
Lần cuối làm bài: 2019-03-31 17:15:29
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-07 16:53:45
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 10:43:04
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test E5. language Focus 2
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 11:46:44
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 17:14:24
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 10:51:00
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 15:54:03
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 15:54:52
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 15:56:17
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (Unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 15:56:44
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 16:34:33
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:49:08
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:55:25
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:00:11
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:03:58
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you going this summer?
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 16:09:06
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:47:20
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:47:37
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:47:44
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:47:56
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:48:43
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:50:40
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:50:49
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 14:51:56
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 15:59:14
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 15:59:27
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:01:12
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 17:15:24
Nguyễn Thị Minh Thảo đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2019-09-21 08:53:40

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-18 15:00:21
Nguyễn Thị Minh Thảo làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 14:58:03
Nguyễn Thị Minh Thảo làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-18 14:55:34
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-18 14:50:29
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-13 09:52:23
Nguyễn Thị Minh Thảo làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-18 20:11:12
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-24 16:24:57