Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ CTV

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ
https://www.pinterest.com/ngonngon2k7cute/

Luyện toán

54 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 5914

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:48:49
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:47:07
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:45:36
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 11:59:38
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 17:29:18
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phạm vi 100
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 14:33:16
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-05-29 14:28:24
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 16:57:23
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 16:46:30
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-05-15 16:39:22

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 5.76 - Tổng điểm 1383

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bức tranh của em gái tôi
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 07:43:01
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
Lần cuối làm bài: 2019-07-21 10:25:00
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:47:54
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 19:24:52
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:04:34
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 13:01:32
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:59:12
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:55:36
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:53:55
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 12:51:33

Luyện Tiếng Anh

18 -Trung bình 8.25 - Tổng điểm 2144

•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:48:45
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 23:05:19
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:54:16
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:52:14
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 11:50:35
Lần cuối làm bài: 2019-06-11 18:52:05
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-06-10 09:31:09
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-06-01 13:31:42
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:40:58
•乂ử➻Ňữ⁀ᶜᵘᵗᵉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 18:26:33

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-03 19:49:07
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 19:39:17
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-03 19:37:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 18:48:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-03 18:43:18